Acatistul Naşterii Maicii Domnului

0
124

Rugăciunile începătoare

 

Crezul

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,  Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi .

Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,

Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.  Amin !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Troparul Naşterii Maicii Domnului: Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul a dat binecuvântare şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.

Condacul 1

Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui Celui înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Icosul 1

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi, lăudând-o, aşa să-i zicem:

Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite.

Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare.

Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare.

Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire.

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de Rai s-au înstrăinat.

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat.

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc.

Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc.

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei.

Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 2-lea

Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu, aşa: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Adam, cu taina, la început pe femeie cu numele vieţii a numit-o, ca la plinirea vremii, prin Eva cea tainică şi duhovnicească, viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării a răsărit; pe care, cu credinţă, din inimă o lăudăm aşa:

Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui Celui neînserat.

Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea.

Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arşiţa păcatului se răcoreşte.

Bucură-te, roua  cea de viaţă aducătoare, prin care roua morţii se tămăduieşte.

Bucură-te, lăcaş prea sfânt şi Raiul cel gândit al desfătării.

Bucură-te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii.

Bucură-te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească.

Bucură-te, floare duhovnicească din sămânţa arhierească.

Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea prea aleasă

Bucură-te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească.

Bucură-te, Raiule cu totul înflorit.

Bucură-te, Raiule cuvântător şi prea împodobit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 3-lea

Bucurie a luat de la Dumnezeu, Ana, pentru naşterea lui Samuel, dar şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor Părinţi pentru naşterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi mulţumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a dumnezeieştilor tăi părinţi, ca un soare prea frumos ai răsărit şi noaptea întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta şi bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa:

Bucură-te, că naşterea ta îngerul Domnului o a vestit.

Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit.

Bucură-te, că la naşterea ta cerul şi pământul s-au bucurat.

Bucură-te, că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ţi s-a dat.

Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău pe unele din darurile tale le-a arătat.

Bucură-te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Maria.

Bucură-te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail.

Bucură-te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare.

Bucură-te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare.

Bucură-te, că pe Iudita cea înţeleaptă, cu înţelepciunea ai întrecut-o.

Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, prin moartea cea gânditoare ai covârşit-o.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 4-lea

Să se bucure Isaia, proorocul cu bucurie mare, că, iată, semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a cărei venire, cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Înaintea Soarelui dreptăţii, steaua dimineţii celei duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi pe dumnezeiasca pruncă, ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm aşa:

Bucură-te, Preasfântă, dumnezeiască pruncă şi odor prea cinstit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, care la noi ai sosit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au văzut.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ce te-ai născut spre mântuirea lumii.

Bucură-te, dumnezeiasca pruncă, că din pântece neroditor ai răsărit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, că prin a ta naştere a venit în lume mila lui Dumnezeu.

Bucură-te,dumnezeiască pruncă, prin care soseşte împăcarea lumii cu Dumnezeu.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, de a cărei naştere se veseleşte toată lumea.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, că ai izgonit întristarea cea veche din lume.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, că prin naşterea ta ne izbăveşti de osândă.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, ce înlături de la uşa Edenului sabia cea de foc păzitoare.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă, că ne aduci iarăşi desfătarea Raiului.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 5-lea

Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă să se veselească şi să se bucure, căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta, pruncă a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Înflorit şi sfinţit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-a arătat Fecioară, cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare şi împodobită cu felurimea darurilor Preasfântului Duh. De a ta gândită şi simţită frumuseţe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa:

Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără asemănare.

Bucură-te, Fecioară, cea împodobită cu sfinţenie nemuritoare.

Bucură-te, floare care din tulpina uscată ai răsărit.

Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit.

Bucură-te, floare care ai covârşit toate florile Raiului cu frumuseţea ta.

Bucură-te, floarea darurilor cea prea aleasă.

Bucură-te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit.

Bucură-te, Fecioară, prea sfântă şi prea frumoasă.

Bucură-te, floare duhovnicească, care ai împodobit pământul.

Bucură-te, Fecioară, care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul.

Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti.

Bucură-te, Fecioară, care covârşeşti cu frumuseţea cea duhovnicească cerurile.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 6-lea

Porumbiţa lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare, născându-te astăzi, semnul milei şi al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu îl lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Pe tine, porumbiţa lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, fiica potopului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin naşterea ta se izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm:

Bucură-te, porumbiţă a lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai sosit.

Bucură-te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii păcatului.

Bucură-te, porumbiţă de aur cu totul prea strălucită.

Bucură-te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită.

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare şi prea frumoasă.

Bucură-te, porumbiţă prea sfântă şi prea aleasă.

Bucură-te, porumbiţă, prin care lumea s-a izbăvit de întristare.

Bucură-te, porumbiţă, prin care ne-am izbăvit de rana morţii.

Bucură-te, porumbiţă, peste care Duhul Sfânt a venit.

Bucură-te, porumbiţă, pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 7-lea

Avraam , patriarhul şi Sara s-au slăvit de demult pentru naşterea lui Isaac. Dar, Preacurată Fecioară, cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac, cu cât slava dumnezeieştilor tăi părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam? Pentru care, se cuvine a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Scara lui Iacob, pe tine, Preasfântă Fecioară, te-a închipuit, căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se; iar prin tine, scara cea înţelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât şi firea noastră  prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui; pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, scară duhovnicească, pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât.

Bucură-te, scară înţelegătoare, prin care cerul şi pământul s-au unit.

Bucură-te, scară de taină, care de la pământ ne-ai ridicat.

Bucură-te, scara cea tainică, care pe cer te-ai rezemat.

Bucură-te, scara lui Dumnezeu, cea prea minunată.

Bucură-te, scara cerului, cea prea înfricoşată.

Bucură-te, scară gândită, a tainelor mântuirii.

Bucură-te, scară gândită, spre desăvârşire.

Bucură-te, scară, prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu şi îndurarea.

Bucură-te, scară, prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm iertarea.

Bucură-te, scară vie, care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai agonisit.

Bucură-te, scara Duhului, prin care firea oamenilor până la cer s-a suit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 8-lea

Preafericiţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, după a lor făgăduinţă, dar sfânt, cu totul fără prihană, te-au adus pe tine lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor. Copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică şi ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu şi ca un înger îl lăudai pe El, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară, a fost asemenea îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minţii erai şi în slavoslovia Lui pururea zăboveai pentru care şi noi, smeriţii, te lăudăm aşa:

Bucură-te, căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut.

Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut.

Bucură-te, că gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai.

Bucură-te, că din gura ta cea de gând pe Duhul Sfânt pururea Îl trăgeai.

Bucură-te, că prin tăcerea ta cea de gând ai stăruit în luarea aminte.

Bucură-te, că prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-a luminat.

Bucură-te, căci cu smerenia cea prea înaltă te-ai îmbrăcat.

Bucură-te, că prin smerenia ta spre tine Domnul a căutat.

Bucură-te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălţime de slavă şi de dar te-ai încununat.

Bucură-te, că, în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi vesti.

Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 9-lea

Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus de firea naşterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cortul lui Moise cu meşteşug, oarecând, s-a împodobit, iar tu, Preasfântă Fecioară, cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm:

Bucură-te, cort al Legii Darului prea frumos lucrat.

Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu prea înfrumuseţat.

Bucură-te, chivot viu şi de mână neîmpletit.

Bucură-te, chivot prea luminat şi prea sfinţit

Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit.

Bucură-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit.

Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii.

Bucură-te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat.

Bucură-te, cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai făcut.

Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput.

Bucură-te, cort cu frumuseţe duhovnicească împodobit.

Bucură-te, cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 10-lea

Împăratul Solomon, biserică prea frumoasă lui Dumnezeu a zidit, iar împăratul cerului şi al pământului pe tine, Preasfântă Fecioară, biserică vie şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine Îl lăudăm şi-I cântăm lauda: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu ca o haină de aur, cu toată podoaba faptelor bune împodobită  şi ca o biserică vie şi înţelegătoare, a cărei frumuseţe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor mult minunându-se, pe tine te laudă aşa:

Bucură-te, biserică mai desfătată decât cerurile.

Bucură-te, biserică preasfântă şi înfrumuseţată.

Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu.

Bucură-te, biserică prea împodobită, care pe biserica lui Solomon ai înfrumuseţat-o.

Bucură-te, biserică a cărei slavă dinlăuntru străluceşte.

Bucură-te, biserică înţelegătoare în care Dumnezeu se odihneşte.

Bucură-te, biserică însufleţită şi cuvântătoare.

Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare.

Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile.

Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prea luminată.

Bucură-te, căci cu darurile Sfântului Duh străluceşti foarte.

Bucură-te, biserica milei şi a milostivirii, care pe toţi îi adăposteşti.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 11-lea

Mai înainte te-a văzut pe tine, Sfântă Fecioară, dumnezeiescul Prooroc Iezechiel, ca pe o uşă încuiată şi pecetluită cu Duhul, prin care a intrat şi a ieşit Hristos-Dumnezeu, nestricând peceţile fecioriei tale, pe Care Îl lăudăm şi Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Prin tine, uşa vieţii celei de taină, a venit în lume Mântuitorul şi uşile cerului s-au deschis pentru toţi cei ce vor crede în El şi pe tine te vor avea mijlocitoare prea bună; pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, uşă lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat.

Bucură-te, uşa cea înţelegătoare a cerescului Împărat.

Bucură-te, uşă prin care mila şi iertarea pentru noi a venit.

Bucură-te, uşa Raiului celui prea sfinţit.

Bucură-te, uşa luminii şi a bucuriei.

Bucură-te, uşa cea pecetluită a fecioriei.

Bucură-te, Împărăţiei Cerurilor cea prea frumoasă.

Bucură-te, uşa mântuirii cea prea aleasă.

Bucură-te, uşa vieţii şi a îndurării.

Bucură-te, uşa milei şi a mângâierii.

Bucură-te, uşa gândită a slavei celei nemuritoare.

Bucură-te, uşa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 12-lea

David, proorocul şi împăratul, după cuviinţă să se bucure, că din neamul lui pe pământ vlăstar prea sfânt a răsărit, care Rodul vieţii, prin Duhul Sfânt, Îl va aduce în lume; pe Care îngerii şi oamenii Îl laudă şi Îi cântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului şi a pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită şi împodobită, pe care noi, smeriţii robii tăi, cu credinţă din inimă te lăudăm:

Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului.

Bucură-te, Împărăteasa cerului cea prea slăvită.

Bucură-te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită decât Serafimii.

Bucură-te, Împărăteasa îngerilor şi a tuturor cetelor celor înţelegătoare.

Bucură-te, Împărăteasă prea sfântă şi prea frumoasă.

Bucură-te, Împărăteasă prea bună şi prea aleasă.

Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc.

Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească împodobită.

Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua judecăţii celei de apoi vei sta lângă divanul cel de fulger.

Bucură-te, Împărăteasă prea îndurată, care la vremea judecăţii celei de apoi mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea.

Bucură-te, Împărăteasă prea milostivă şi prea folositoare.

Bucură-te, Împărăteasă prea milostivă, nădejdea prea ticălosului meu suflet la judecata cea viitoare.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 13-lea (de trei ori)

O, Preacurată şi Preasfântă, dumnezeiască pruncă Maria care te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea, ascultă rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, care, cu credinţă şi cu evlavie, din inima lăudăm naşterea ta cea prea cinstită şi cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertare păcatelor noastre, pace şi mare milă, cântându-I: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi:

Icosul 1

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi, lăudând-o, aşa să-i zicem:

Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite.

Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare.

Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare.

Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire.

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de Rai s-au înstrăinat.

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat.

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc.

Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc.

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei.

Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei.

Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 1

Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui Celui înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te, dumnezeiască pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!