Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

0
640

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;

Doamne, curăţeşte păcatele noastre;

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;

Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !

Doamne, miluieşte !

Doamne, miluieşte !
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci cautAcatistul Sfintei Cuvioase Paraschevaă şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,  Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi .

Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,

Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.  Amin!

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1

Preacuvioasei noastre maici, mult milostivei Parascheva, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăţi al Mântuitorului nostru, şi să-i cântăm: Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Icosul 1

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeştile locaşuri de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, căci femeiesc trup purtând şi fire slăbănoagă, ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin buna înţelepciune. Pentru aceasta-ţi cântăm:

Bucură-te, înţeleaptă fecioară;

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare;

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucură-te, vrednică solitoare către Domnul;

Bucură-te, mângâierea oamenilor;

Bucură-te, alinarea de suferinţă;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, întărirea credincioşilor;

Bucură-te, liman lin şi neînviforat;

Bucură-te, pilda bunei cucernicii;

Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi;

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 2-lea:

Aşa Împăratul tuturor răsplăteşte biruinţele. Aşa mâna Proniei cea nevăzută întăreşte neamul omenesc, îmbrăţişând cu credinţă cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate? Doamne, întăreşte inima mea, ca să-Ţi cânt în fapte bune cântarea cea îngerească: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Preacinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine, care de multe ori şi tu ai luat pe Sfinţi şi pe Îngeri în ajutor la pământeştile ispite. Fii acum şi pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntrul casei Mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povăţuit Mântuitorul Hristos şi primeşte cântarea aceasta:

Bucură-te, mărgăritar nepreţuit al vistieriei noastre;

Bucură-te, floare neveştejită a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, temelie neclintită a creştinătăţii;

Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare şi rugătoare către Maica lui Dumnezeu;

Bucură-te, ascultătoare a preoţilor cucernici;

Bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor;

Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniţilor;

Bucură-te, milostivă povăţuitoare a văduvelor;

Bucură-te, învingătoarea duşmanilor;

Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor;

Bucură-te, mare folositoare a sufletelor;

Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 3-lea:

Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli şi primejdii s-a izbăvit ţara aceasta, alinând şi prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună şi milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar şi acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi, ca să scăpăm din primejdie şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Epivata, văzând lauda pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, Preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaştele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea:

Bucură-te, luminătoarea Moldovei;

Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei;

Bucură-te, învăţătoarea părinţilor tăi;

Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământeşti;

Bucură-te, adunătoarea cereştilor daruri;

Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe;

Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei;

Bucură-te, îndreptătoarea mândriei;

Bucură-te, cinstitoarea fecioriei;

Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor;

Bucură-te, osânditoarea duşmanilor;

Bucură-te, miluitoarea săracilor;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 4-lea:

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primeşte şi ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ţi le aducem spre iertarea păcatelor şi ne dă nouă pace şi mare milă de la Fiul tău, Căruia neîncetat îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Celei după vrednicie şi cu credinţă următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor şi plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună şi credinciosă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta:

Bucură-te, sămânţă nerătăcită;

Bucură-te, trup neobosit;

Bucură te, hrană duhovnicească;

Bucură-te, aur lămurit;

Bucură-te, foc arzător plevilor;

Bucură-te, pământ de îndestulare;

Bucură-te, rod al pocăinţei;

Bucură-te, alinarea relelor cugetări;

Bucură-te, risipitoare de furtuni;

Bucură-te, aducătoare de mană;

Bucură-te, dătătoare de mângâieri;

Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creştinilor către Domnul;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 5-lea:

Obosit de truda gândurilor lumeşti m-am deşteptat acum, ticălosul, lăcrimând, că nu am încotro întinde nădejdile după faptele mele spre a mă linişti, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire, şi temându-mă de tăiere ca smochinul neroditor, cad înaintea ta plângând, Sfântă Paraschevo şi strig: Miluieşte-mă, ca dimpreună cu tine să cânt lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te ai învrednicit a potoli prin nevoinţele tale zburdălnicia trupului şi a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omeneşti a cereştii măriri? Sau cine nu te va ferici iarăşi că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare şi l-ai ruşinat? Pentru aceasta primeşte următoarea cântare:

Bucură-te, turnul biruinţei;

Bucură-te, uşa mântuirii:

Bucură-te, pavăza credinţei;

Bucură-te, locaşul statorniciei;

Bucură-te, chipul bunătăţilor;

Bucură-te, apărarea cinstitei cruci;

Bucură-te, închinătoarea ei vrednică;

Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare;

Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare;

Bucură-te, a biruinţei frumoasă stâlpare;

Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului;

Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 6-lea:

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credinţa nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ţie a ne ajuta şi a mijloci către Dumnezeu, să primească cântarea: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

M-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu aştept, toţi m-au părăsit deodată, până şi plăcerile ce odinioară mă desfătau acum se luptă cu mine: Vai de ticăloşia mea. Nu am altă nădejde decât în mila lui Dumnezeu şi al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta mă rog ţie, grăbeşte a mă asculta, vindecându-mă, ca să-ţi cânt:

Bucură-te, leacul durerii;

Bucură-te, mâna vindecării;

Bucură-te, casa ocrotirii;

Bucură-te, raza mângâierii;

Bucură-te, cortul îndestulării;

Bucură-te, roua fierbinţelii;

Bucură-te, mântuirea de boli;

Bucură-te, scăparea celor înspăimântaţi;

Bucură-te, izgonitoare de pagube;

Bucură-te, privighetoare neadormită;

Bucură-te, stea luminătoare;

Bucură-te, scară izbăvitoare;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 7-lea:

Doamne, cercetează şi vindecă pe robii tăi cei cuprinşi de durere, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Zile grele sunt şi, pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm şi să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne şi cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Nelegiuirile mele şi mulţimea strâmbătăţilor pe care le-am pricinuit aproapelui meu, astăzi mă osândesc şi nu ştiu ce voi răspunde mergând la judecată, unde toţi mă prigonesc, toţi se ridică asupra mea să mă împileze; tu însă, o, Preabună Maică, care asculţi mărturisirea mea, soleşte către Domnul, să prefacă soarta osândirii mele în bunătăţi, scoţând din inimile vrăjmaşilor mei toată urâciunea şi te voi preamări cu laude ca acestea:

Bucură-te, mijlocitoarea celor greşiţi;

Bucură-te, folositoarea celor asupriţi;

Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi;

Bucură-te, doveditoarea celor clevetiţi;

Bucură-te, scăparea celor judecaţi şi osândiţi;

Bucură-te, contenire a patimilor;

Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor;

Bucură te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni;

Bucură-te, domolire a celor puternici;

Bucură te, înlesnire a slăbănogilor;

Bucură-te, stârpitoare a răutăţilor;

Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 8-lea:

Acestea grăind, mă liniştesc, mă veselesc şi mă bucur, saltă sufletul meu că nu-şi vor râde de mine vrăjmaşii mei. Nu mă va părăsi Dumnezeul meu până în sfârşit, pentru rugăciunile tale, Preacuvioasă, ci trimiţând mila Lui asupra poporului, precum este obişnuit, şi eu, nevrednicul, mă voi împărtăşi cu el de ale Sale bunătăţi, cu care, dimpreună, vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

La toţi voi spune minunile tale, în glas voi cânta prăznuirea ta, după datoria obştii care ţi-aduce spre mulţumire: Mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credinţă, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni:

Bucură-te, mireasă duhovnicească;

Bucură- te; cununa adevărului;

Bucură-te, toiagul biruinţei;

Bucură-te, mărirea monahilor;

Bucură-te, povăţuitoare a obştii;

Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor;

Bucură-te, păzitoare a sihaştrilor;

Bucură-te, pomenitoare a veacurilor;

Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credinţe;

Bucură-te, surpătoarea eresurilor;

Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeieşti;

Bucură-te, următoarea Cuvântului ceresc;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 9-lea:

Pe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi, toţi cu bucurie să o lăudăm, pe cinstita Parascheva, că aceasta viaţă nestricăcioasă a luat în veci; pentru aceasta mărire a aflat şi darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Rău-cugetătorii prin tine mustrându-se, se înspăimantă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta Cuvioasă, că astăzi străluceşte aducând credincioşilor daruri de vindecări; pentru aceasta ei s-au ruşinat pocăindu-se şi noi ne-am veselit cântându-ţi ţie:

Bucură-te, izbăvitoarea noastră;

Bucură-te, povăţuitoare;

Bucură-te, îndreptătoare;

Bucură-te, izgonitoare de rele;

Bucură-te, aducătoare de bun miros;

Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor;

Bucură-te, stârpitoarea insectelor;

Bucură-te, feritoare de năluciri;

Bucură-te, risipitoare de grindină;

Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase;

Bucură-te, îmbelşugătoarea de roade bune;

Bucură-te, veselitoarea plugarilor;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 10-lea

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, Preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru ţara aceasta, pe care o păzeşti cu preacuratele tale moaşte, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi uşurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zidurile casei părinţilor tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare spre a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, de a te făgădui să îmbrăţişezi viaţa monahicească; pentru aceasta şi depărtându-te de toată dezmierdarea şi plăcerile lumeşti, haina cea scumpă cu a cerşetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ţi părinţii care te certau şi cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toţi auzi:

Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei;

Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus;

Bucură-te, patul nevinovăţiei;

Bucură-te, scaunul domniilor;

Bucură-te, sceptrul celor ce conduc;

Bucură-te, ocrotitoare neobosită;

Bucură-te, apărătoare neînfruntată;

Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc;

Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc;

Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc;

Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie;

Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 11-lea:

Sunt plin de păcate, îndurate Doamne, şi greu se luptă sufletul meu gândind la judecată, căci ce voi face eu păcătosul, năpădindu-mă deodată neprevăzutul sfârşit? Milă cer, Doamne, milă, Hristoase al meu, căci nu am chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea şi pocăinţa mea, ce în tot ceasul după păcate m-a cuprins şi primeşte, ca închezăşuitoare a bunei mele voinţe şi a temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care-ţi aduc mijlocitoare şi pe maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Mulţi păcătoşi mai înainte de mine şi-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar, şi eu, mă voi depărta de această nădejde? Către tine însă năzuiesc, preacuvioasă maică, şi nu voi fi ruşinat, nedepărtându-te de mine ca de păcătosul acela, ce lângă tine s-a înmormântat fără a-şi cunoaşte nevrednicia sa şi pentru care ai cerut, prin vedenie, să i se mute trupul cel împuţit, de lângă moaştele tale. Deci mă rog primeşte rugăciunile şi lacrimile mele, mijlocind iertarea păcatelor mele, pentru că îţi cânt:

Bucură-te, smerenie înaltă;

Bucură-te, fecioară neîntinată;

Bucură-te, comoară nedeşertată;

Bucură-te, maică prealăudată;

Bucurăt-e, mântuirea cea smerită;

Bucură-te, lauda celor cinstiţi;

Bucură-te, mângâierea celor nefericiţi;

Bucură-te, povăţuitoarea celor rătăciţi;

Bucură-te, buna mea sfătuitoare;

Bucură-te, preablândă îndreptătoare;

Bucură-te, sufletească veselitoare;

Bucură-te, grabnic ajutătoare;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 12-lea:

Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis ţării acesteia, că de ce boli am fost cuprinşi şi nu ne-ai vindecat; în care scârbe şi nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiţi, prigoniţi şi în războaie şi tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta cu smerenie dobândind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îţi cântăm ţie: Bucură-te! şi lui Dumnezeu lauda cea cerească: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Izbăveşte-ne pe noi, maică, de toată boala, de ciumă, de holeră şi de vrăjmaşi. Izbăveşte-ne pe noi, maică, de lăcuste, de gândaci şi de toată răutatea, izbăveşte-ne pe noi, maică, de foc, de grindină şi de fulger. Izbăveşte-ne pe noi, maică, de chinul cel de veci şi de ceasul osândirii şi ne învredniceşte a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta, în ziua judecăţii, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne şi hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, alăută duhovnicească;

Bucură-te, trâmbiţă apostolească;

Bucură-te, făclie luminoasă;

Bucură-te, rază cerească;

Bucură-te, nădejdea oamenilor;

Bucură-te, izgonitoarea demonilor;

Bucură-te, tămăduirea rănilor;

Bucură-te, feritoarea de răutăţi;

Bucură-te, aducătoarea de bunătăţi;

Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei;

Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod si a altor miluitori;

Bucură-te, sprijinitoarea mea, a smeritului păcătos;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 13-lea:

Ne închinăm lui Dumnezeu şi cinstim moaştele tale, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire şi cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire am dobândit. Primită fă rugăciunea noastră, Sfântă, şi grăbeşte totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale şi slava lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi: 

Icosul 1

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeştile locaşuri de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, căci femeiesc trup purtând şi fire slăbănoagă, ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin buna înţelepciune. Pentru aceasta-ţi cântăm:

Bucură-te, înţeleaptă fecioară;

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare;

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucură-te, vrednică solitoare către Domnul;

Bucură-te, mângâierea oamenilor;

Bucură-te, alinarea de suferinţă;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, întărirea credincioşilor;

Bucură-te, liman lin şi neînviforat;

Bucură-te, pilda bunei cucernicii;

Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi;

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul 1

Preacuvioasei noastre maici, mult milostivei Parascheva, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăţi al Mântuitorului nostru, şi să-i cântăm: Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Şi apoi se citeşte această rugăciune:

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă dobitocească le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne!

Nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat şi Mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim preasfânt numele Tău în veci.

Amin.