Credincioşia făgăduinţelor dumnezeieşti

0
112

credinciosiaToate făgăduinţele făcute de Dumnezeu întru Hristos Iisus, Domnul nostru, se împlinesc cu desăvârşită exacti­tate – în El sunt aşa şi amin. Făgăduinţele lui Dumnezeu au fost rostite în Vechiul Testament prin proroci. Ele pri­veau persoana Mântuitorului Hristos, soroacele, locurile şi celelalte împrejurări ale arătării Lui, dar mai ales pri­veau lucrarea mântuirii, care avea să fie săvârşită de către El, adică felul în care avea să pătimească pentru păcatele noastre, să moară pe cruce, să învie, să se suie la cer şi să şadă de-a dreapta Tatălui, să trimită de la Tatăl Duhul Dumnezeiesc spre înnoirea vieţii duhovniceşti în neamul omenesc prin credinţă şi har, să-i pregătească în acest fel pe fiii împărăţiei Veşnice. Toate aceste făgăduinţe, care au fost mai înainte zugrăvite în prorocii, s-au împlinit şi se împlinesc cu desăvârşire în Hristos Iisus. Cei ce se apropie cu credinţă de Domnul trăiesc îndată împlinirea tuturor făgăduinţelor privitoare la lucrarea mântuirii: tră­iesc iertarea păcatelor, al cărei martor este uşurarea con­ştiinţei; trăiesc înnoirea, al cărei martor este simţirea vie­ţii celei noi, primite în scăldătoarea botezului; trăiesc po­gorârea harului Sfântului Duh, al cărei martor este pute­rea morală pe care o simt de a învinge orice patimă şi ori­ce păcat; trăiesc înfierea, al cărei martor este simţământul lăuntric că sunt fii ai lui Dumnezeu, simţământ încălzit de

Duhul, în virtutea căruia ei strigă: Avva, Părinte. Cealaltă parte a făgăduinţelor făcute celor credincioşi priveşte via­ţa cea viitoare: învierea şi veşnica fericire împreună cu Hristos. Acestea nu s-au împlinit încă, dar de faptul că se vor împlini negreşit ne încredinţează făgăduinţele care s-au împlinit deja, pe care Apostolul le cuprinde laolaltă în dăruirea Duhului, numind această dăruire logodnă, alt­fel spus arvună a moştenirii. De aici reiese nemijlocit că toate făgăduinţele făcute de Dumnezeu în Hristos Iisus sunt aşa şi amin.

Cum se împlinesc făgăduinţele făcute de Dumnezeu în Hristos Iisus? Prin Apostoli, căci pentru a ne face părtaşi ai lor trebuie să credem, şi cum vom crede fără propovăduitori? Tocmai pe ei i-a rânduit Domnul. El însuşi a şe­zut de-a dreapta Tatălui, iar în locul Său L-a trimis pe Duhul Mângâietor şi, îmbrăcându-i cu puterea Lui pe Apostoli, i-a trimis pe toată faţa pământului ca să sădeas-că credinţa şi să sălăşluiască mântuirea în oameni. înmul­ţirea celor care lucrează mântuirea este slava lui Dumnezeu pe pământ, scopul ultim al împlinirii tuturor făgădu­inţelor făcute de Dumnezeu în Hristos Iisus. Pentru aceas­ta s-au făcut şi venirea Domnului în trup, şi propovădui-rea Apostolilor, şi credinţa, şi fericirea cea viitoare, ca de toate gurile şi prin toate faptele să fie lăudat unul Dumne­zeu: şi de Apostoli, şi de credincioşi, şi prin faptele atât ale unora, cât şi ale celorlalţi.

„Multe făgăduinţe”, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, „cuprinde propovăduirea evanghelică, şi despre multe fă­găduinţe au binevestit Apostolii, pentru că ei vorbeau şi despre înviere, şi despre înfiere, şi despre nemurire, şi de­spre marile răsplăţi din viaţa cea viitoare, şi despre bună­tăţile negrăite de acolo. Apostolul numeşte nemincinoase tocmai aceste făgăduinţe. Iar de vreme ce făgăduinţele lui Dumnezeu sunt nemincinoase şi nu încape îndoială că Dumnezeu le va împlini, cu atât mai mult este credincios El însuşi şi cuvântul despre El este neclintit, şi nu se poa­te spune că uneori El este, alteori nu este, ci pururea este Unul şi Acelaşi. Dar ce înseamnă: întru El sunt aşa, şi întru El amin (2 Cor. 1, 20)? Prin asta el arată că făgăduin­ţele lui Dumnezeu se vor împlini negreşit, pentru că îm­plinirea lor atârnă de Dumnezeu, nu de om. Aşadar, n-a­vem de ce ne teme, pentru că nu făgăduieşte un om, pe care îl putem bănui de necredincioşie, ci Dumnezeu, Care zice si face”.

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here