Cum se comportă Dumnezeu cu poporul Său

0
94

duminica-sfintilor-romani-petru-voda

Conştiinţa identităţii înoită de Sfântul Apostol Pavel

I Petru 2:10 Voi care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu.

Conştiinţa identităţii- Vorbind creștinilor risipiți printre păgânii din orașele Asiei Mici, Sf. Petru le insuflă o nouă conștiință a identității lor. Folosește expresii din Vechiul Testament adresate evreilor și le redirecționează către creștini, spunându-le că ei constituie mai nou poporul lui Dumnezeu, ”seminție aleasă, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu” (I Petru 2: 9). Cu această  nouă conștiință și mentalitate, ei puteau să reziste mai bine ruperii de foștii prieteni și persecuțiilor de tot felul (I Petru 3: 8-14; 4: 3-5) și să urce spre unirea cu Dumnezeu (II Petru 1: 4-7).

Neamul românesc s-a născut creştin

Peste veacuri, am avut parte de multe popoare creștine, iar neamul românesc s-a născut creștin. Cu această cinste vin deopotrivă binecuvântări și responsabilități, care în general respectă o ordine, un tipic, pe care creștinii îl pot lua de la vechiul popor ales. Capitolul 26 din cartea Levitic conține această comoară de multe ori pierdută, nebăgată în seamă, o rânduială a felulului în care vin binecuvântările și pedepsele asupra unui popor binecredincios. Fiecare poate observa în jur situația poporului român creștin și din rândurile următoare evaluează cauzele și cam pe unde ne situăm astăzi pe scara binecuvântărilor și/sau pedepselor dumnezeiești.

Levitic 26

 1. Să nu vă faceţi idoli, nici chipuri cioplite; nici stâlpi să nu vă ridicaţi; nici pietre cu chipuri cioplite cu dalta să nu vă aşezaţi în pământul vostru, ca să vă închinaţi la ele, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 2. Zilele de odihnă ale Mele să le păziţi şi locaşul Meu cel sfânt să-l cinstiţi, că Eu sunt Domnul.
 3. De veţi umbla după legile Mele şi de veţi păzi şi plini poruncile Mele,
 4. Vă voi da ploaie la timp, pământul şi pomii îşi vor da roadele lor.
 5. Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, culesul viilor va ajunge până la semănat; veţi mânca pâinea voastră cu mulţumire şi veţi trăi în pământul vostru fără primejdie.
 6. Voi trimite pace pe pământul vostru şi nimeni nu vă va tulbura; voi goni fiarele sălbatice şi sabia nu va trece prin pământul vostru.
 7. Veţi alunga pe vrăjmaşii voştri şi vor cădea ucişi înaintea voastră.
 8. Cinci din voi vor birui o sută şi o sută din voi vor goni zece mii şi vor cădea vrăjmaşii voştri de sabie înaintea voastră.
 9. Căuta-voi spre voi şi vă voi binecuvânta; veţi avea copii, vă voi înmulţi şi voi fi statornic în legământul Meu cu voi.

Dumnezeu  a dat Legile în mijlocul poporului ales

 1. Veţi mânca roadele vechi din anii trecuţi şi veţi da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi.
 2. Voi aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu se va scârbi de voi.
 3. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru şi voi poporul Meu.
 4. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos din pământul Egiptului, ca să nu mai fiţi robi acolo; am sfărâmat jugul vostru şi v-am povăţuit cu fruntea ridicată.
 5. Iar de nu Mă veţi asculta şi de nu veri păzi aceste porunci ale Mele,
 6. De veţi dispreţui aşezămintele Mele şi de se va scârbi sufletul vostru de legile Mele, neîmplinind poruncile Mele, şi călcând legământul Meu,
 7. Atunci şi Eu am să Mă port cu voi aşa: Voi trimite asupra voastră groaza, lingoarea şi frigurile, de care vi se vor secătui ochii şi vi se va istovi sufletul; veţi semăna seminţele în zadar şi vrăjmaşii voştri le vor mânca.
 8. Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor voştri; vor domni peste voi duşmanii voştri şi veţi fugi când nimeni nu vă va alunga.
 9. Dacă nici după toate acestea nu Mă veţi asculta, atunci înşeptit voi mări pedeapsa pentru păcatele voastre.

Pământul va deveni neroditor

 1. Voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră şi cerul vostru îl voi face ca fierul, iar pământul vostru ca arama.
 2. În zadar vă veţi cheltui puterile voastre, că pământul vostru nu-şi va da roadele sale, nici pomii din ţara voastră nu-şi vor da poamele lor.
 3. Dacă şi după acestea veţi umbla împotriva Mea şi nu veţi vrea să Mă ascultaţi, atunci vă voi adăuga lovituri înşeptit pentru păcatele voastre;
 4. Voi trimite asupra voastră fiarele câmpului, care vă vor lipsi de copii; vor prăpădi vitele voastre şi pe voi vă voi împuţina aşa, încât se vor pustii drumurile voastre.
 5. Dacă nici după aceasta nu vă veţi îndrepta, împotrivindu-vă Mie,
 6. Atunci şi Eu voi veni cu mânie asupra voastră şi vă voi lovi înşeptit pentru păcatele voastre.
 7. Voi aduce asupra voastră sabie răzbunătoare, ca să răzbune legământul Meu. Iar dacă vă veţi ascunde în oraşele voastre, voi trimite asupra voastră molimă şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului.
 8. Pâinea, care vă hrăneşte, o voi lua de la voi; zece femei vor coace pâine pentru voi într-un cuptor şi vor da pâinea voastră cu cântarul şi veţi mânca şi nu vă veţi sătura.
 9. Dacă nici după aceasta nu Mă veţi asculta şi veţi păşi împotriva Mea,
 10. Atunci şi Eu cu mânie voi veni asupra voastră şi vă voi pedepsi înşeptit pentru păcatele voastre;
 11. Veţi mânca din carnea fiilor voştri şi din carnea fiicelor voastre.

Dumnezeu va dărâma înălţimile oamenilor

 1. Dărâma-voi înălţimile voastre şi voi strica stâlpii voştri; trupurile voastre le voi prăbuşi sub dărâmăturile idolilor voştri şi se va scârbi sufletul Meu de voi.
 2. Oraşele voastre le voi preface în ruine, voi pustii locaşurile voastre cele sfinte şi nu voi mirosi miresmele plăcute ale jertfelor voastre.
 3. Pustii-voi pământul vostru aşa încât să se mire de el vrăjmaşii voştri care se vor aşeza pe el;
 4. Iar pe voi vă voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia şi va fi pământul vostru pustiu şi oraşele voastre dărâmate.
 5. Atunci pământul se va bucura de odihnele sale în zilele pustiirii lui; când voi veţi fi în pământul vrăjmaşilor voştri, atunci pământul vostru se va odihni şi se va bucura de odihna lui.

Oamenii vor fi stăpâniţi de frică

 1. În toate zilele pustiirii lui el se va odihni cât nu s-a odihnit în zilele de odihnă ale voastre, când locuiaţi voi în el.
 2. Celor ce vor rămâne dintre voi le voi trimite în inimi frica în pământul vrăjmaşilor lor; până şi freamătul frunzei ce se clatină îi va pune pe fugă şi vor fugi ca de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va alunga.
 3. Se vor călca unul pe altul, ca cei ce fug de sabie, când nimeni nu-i va urmări şi nu veţi avea putere să vă împotriviţi vrăjmaşilor voştri.
 4. Veţi pieri printre popoare şi vă va înghiţi pământul vrăjmaşilor voştri.
 5. Iar cei ce vor rămâne din voi se vor usca pentru păcatele lor în pământurile vrăjmaşilor voştri, se vor usca şi pentru păcatele părinţilor lor.

Oamenii îşi vor mărturisi atunci fărădelegile lor

 1. Atunci îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, cum au săvârşit ei nelegiuiri împotriva Mea şi au păşit împotriva Mea.
 2. Pentru care şi Eu am venit cu mânie asupra lor şi i-am adus în pământul vrăjmaşilor lor; atunci se va supune inima lor cea netăiată împrejur şi vor suferi ei pentru nelegiuirile lor.
 3. Şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, de legământul Meu cu Isaac, şi de legământul Meu cu Avraam Îmi voi aduce aminte şi de pământ îmi voi aduce aminte.
 4. Când pământul va fi părăsit de ei şi el se va bucura de odihna lui, golit fiind de ei, şi ei vor suferi pentru fărădelegi şi pentru că au nesocotit legile Mele şi sufletul lor s-a scârbit de aşezământul Meu;

Domnul este Domnul Dumnezeul nostru

 1. Când vor fi ei în pământul vrăjmaşilor, Eu nu-i voi dispreţui şi nu Mă voi scârbi de ei, aşa încât să-i pierd şi să stric legământul Meu cu ei, că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.
 2. Îmi voi aminti de ei pentru legământul încheiat cu strămoşii lor, pe care i-am scos din pământul Egiptului, înaintea ochilor popoarelor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul”.
 3. Acestea sunt aşezămintele, hotărârile şi legile pe care le-a aşezat Domnul între Sine şi fiii lui Israel prin Moise, pe Muntele Sinai.

Versetele de la 1 la 3 menționează pe scurt elementele principale care compun viața credincioșilor: o relație exclusivă cu Dumnezeu, respectarea locașului sfânt și a sărbătorilor, precum și a poruncilor Sale.

Binecuvântările Domnului se revarsă dacă oamenii respectă poruncile Sale

Următoarele 10 versete din Levitic, de la 4 la 13, menționează binecuvântările pe care le primesc binecredincioșii: bună întocmirea văzduhului și îmbelșugarea roadelor pământului, apoi curaj și putere în fața vrăjmașilor, indiferent de mulțime, după care familii numeroase și ascultarea rugăciunilor, belșug și prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului, în chip văzut și sensibil, adică și El va răspunde credinței cu credincioșie.

De la 14 la 45, cu de trei ori mai multe și mai vii detalii, tocmai ca oamenii să poată recunoaște mâna Domnului, găsim pedepsele pentru neascultare și lepădarea dragostei de Dumnezeu, așezate în ordine.

Lepădarea dragostei lui Dumnezeu duce la boli sufleteşti şi trupeşti

Primele vin bolile sufletești și trupești, combinate cu sărăcia și asuprirea lor de către vrăjmași, care profită de slăbiciunea fizică și psihică a credincioșilor. Oamenii, cu cât se depărtează de Dumnezeu, devin mai slabi psihic și fizic și nu mai fac față pericolelor de tot felul.

Pedepsele se dezvoltă exponențial dacă nici astfel oamenii nu se înțelepțesc, ci se îndărătnicesc și se mândresc. Tranșa a doua cuprinde foamete generalizată, zădărnicia oricăror eforturi care nu sunt îndreptate spre pocăință, și nimic nu este mai actual decât să observăm mijloace și strategii omenești care încearcă să rezolve o criză morală, duhovnicească.

Pedeapsa vine şi asupra familiei

Etapa a treia, cauzată de perseverarea în păcat, extinde pedeapsa la planul familial, unde se înregistrează pierderea bunurilor elementare, necesare muncii, și a copiilor, urmașilor în diferite tragedii. După modelul Sfinților Părinți, putem interpreta această etapă și ca pe una a împuținării părinților și fiilor duhovnicești, precum și a sleirii forțelor și mijloacelor Bisericii, încât din exterior se asistă la o adevărată restrângere a adevăratului popor binecredincios, toate sub acțiunea ispitelor demonilor. Din păcate, ultimii ani seamănă izbitor cu situația descrisă de Moise acum 1500 de ani.

Treapta a patra înseamnă o adevărată ruină a poporului și a teritoriului său, o depreciere și dezumanizare a întregii țări, ceva ce numai în războaie și pe continentele african sau în Asia putem vedea astăzi.

Criza poporului ales

Până și necredincioșii sesizează în acest punct criza poporului ales, care demoralizat și slăbit pe toate planurile, este risipit și pribegește în pământul vrăjmașilor săi, până ce pământul lui se odihnește cât nu s-a odihnit în toate zilele de odihnă pe care nu le-au respectat. De-abia după un astfel de cataclism necruțător, personal și național, cum evreii au avut parte înainte de 1948, se trag învățăturile de rigoare. Dumnezeu, mereu credincios legământului Său, va căuta să-i readucă pe cei aleși în țară și să faciliteze un nou început, în care învățăturile acumulate atât de aspru să nu fie uitate.

Adevărate imperii s-au năruit pentru că nu au ascultat de Dumnezeu

Țări care au avut parte de adevărate imperii de-a lungul timpului au suferit după acelaşi tipic, chiar dacă erau de alte religii. Unele au pierit din istorie, altele, ca de exemplu Cambodia de astăzi, odinioară un măreț imperiu asiatic, încearcă să se regenereze după ani de război civil, genocid și exod al populației.

Nimic nu este nou sub soare, concluziona Solomon acum 3000 de ani în cartea Ecclesiastul, ‘ceea ce a fost va mai fi’ (Eccl. 1: 9), depinde numai de noi să retrăim doar clipele binecuvântate ale istoriei.

Pr. George Chirița

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi:

Jertfele aduse la biserică

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here