Despre îngeri şi Sfinţii Arhangheli (II)

0
2404
Despre îngeri şi Sfinţii Arhangheli (II)Sfinţii Arhangheli

Sfinţii Arhangheli sunt conducătorii cetelor de îngeri, sunt în număr de şapte şi stau înaintea tronului slavei Lui Dumnezeu, după cum spune însuşi Sfântul Ioan Evanghelistul: ,,Ioan, celor şapte Biserici care sunt în Asia  şi de la cele şapte Duhuri care stau înaintea Scaunului Lui’’ (Apocalipsa 1, 4). Şi aceşti îngeri sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil. Fiecare Arhanghel are o anumită misiune divină de îndeplinit.

Sfântul Arhanghel Mihail

Se tâlcuieşte ,,puterea Lui Dumnezeu’’, este voievodul oştilor cereşti şi cel dintâi din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea Lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor.

Lui Lucifer care a fost îngerul luminii, mai marele îngerilor din ceruri, i-a venit un gând viclean şi vrăjmaş în inima lui, un gând trufaş: să se înalţe, să-şi pună scaunul mai presus de scaunul Lui Dumnezeu şi atunci  s-a prăbuşit. Şi a apărut sfântul Arhanghel Mihail care a strigat din înălţimile cerului: „să stăm bine, să stăm cu frica, să luăm aminte!” – cuvinte rostite în mijlocul sfintei Liturghii De atunci, de-a lungul istoriei neamului omenesc, Sfântul Arhanghel Mihail, socotit, cum e cu adevărat, îngerul dreptăţii sau al legii dumnezeieşti intervine în fata oştirilor duşmanilor, apărând pe cei care cereau Lui Dumnezeu ajutor.

Sunt multe cazuri de intervenţii ale Arhanghelului Mihail.

El ,,s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicând: ,,Certe-te pe tine Domnul!’’ (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoţit pe poporul ales din Egipt în pământul fădăduinţei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon.

El s-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: ,,Eu sunt Voievodul oştilor Domnului şi acum am venit’’ (Iosua 5, 14). El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. El a păzit pe Daniil cu viaţa, în groapa cu lei. El a adus foc şi pedeapsă peste cetăţile cele desfrânate, Sodoma şi Gomora. El a dat biruinţă lui Ghedeon în luptă. El a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose, minunea din Mânăstirea Dochiarul (Sfântul Munte) etc. Iar la sfârşitul veacului, tot el, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiţă, va scula pe cei morţi şi va aduna toate limbile la judecată, după mărturia Sfântului Apostol Pavel care zice: ,,Că Însuşi Domnul, întru poruncă, cu glasul Arhanghelului şi întru trâmbiţa Lui Dumnezeu, se va pogorî din cer’’ (I Tesaloniceni 4, 16). – Pr. Cleopa Ilie

De aceea, Arhanghelul Mihail este considerat căpetenia oştilor de Îngeri cereşti.

Acela care, la sfârşitul lumii, va lupta cu diavolul şi despre care se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în restul timpului fiind în misiune pe pământ.

,,În iconografie, încă din primele secole creştine, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat iconografic sub chipul unui voievod care poartă în mâna dreaptă o lance, cu care îl străpunge pe Satan, iar în mâna stângă o stâlpare verde de finic. În vârful lancei este reprezentată o panglică de în şi semnul Sfintei Cruci.

,,Sfinte Arhanghel Mihail, care stai înaintea Preasfintei Treimi şi eşti rânduit de Cel Preaînalt pentru a ajuta celor din primejdii, izbăveşte-ne pe noi de tot necazul şi cânta-I Bunului Dumnezeu şi pentru noi: Aliluia! ‘’ (Teodor Danalache)

Sfântul Arhanghel Gavriil

Se tâlcuieşte ,,bărbat-Dumnezeu’’, este arhanghelul bucuriei; chipul lui frumos şi dulce la vedere plin de dumnezeiască blândeţe, fiinţa lui duioasă şi bună, totdeauna aduc veşti de bucurie.

 ,,Pentru aceasta a şi fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieştilor ei părinţi Ioachim şi Ana. El a vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul. El a dus vestea cea bună Anei, mama proorocului Samuil.

Sfântul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria când petrecea în templu.

El i se arăta adesea şi-i descoperea taine negrăite. Îi aducea hrană îngerească la Sfânta Sfintelor. El a auzit cel dintâi despre taina întrupării Lui Hristos, mai înainte decât toţi îngerii. El a rostit cel dintâi numele Preadulcelui Iisus. El a pus nume Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în Betleem s-a născut Mesia. El a cântat cel dintâi: ,,Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!’’ (Luca 2, 14).

El a învăţat pe păstori să cânte. El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret. Sfântul Gavriil ocroteşte pe fecioare, acoperă pe mame, păzeşte pe prunci, duce rugăciunile cele fierbinţi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor. El slujeşte tainelor celor mari şi ajută la înmulţirea şi mântuirea neamului omenesc. ’’ (Pr. Cleopa Ilie)

,,În iconografie, Sfântul Arhanghel Gavriil este reprezentat sub chipul unui tânăr care ţine în mâna dreaptă o candelă, în interiorul căreia se afla o lumânare aprinsă, iar în mâna stângă o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda închipuie taina ascunsă a înţelepciunii Lui Dumnezeu. Această formă este larg răspândită, precum şi cea în care el ţine în mână o floare albă de crin. Crinul este simbolul curăţiei feciorelnice.

,,Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti şi Aducător de daruri sfinte te rugăm să ne fii şi nouă, robilor Lui Dumnezeu, vestitor al bucuriei mântuirii noastre şi ne arăţi vrednici locuitori ai Împărăţiei Cereşti, alături de cei care-I canta Lui Dumnezeu: Aliluia!’’ (Teodor Danalache)

Sfîntul Arhanghel Rafail

Al treilea arhanghel, este tămăduitor al neputinţelor omeneşti. ,,El este cunoscut din cartea lui Tobia. Sfânta Scriptură ne relatează că tânărul Tobia se pregătea să facă o lungă călătorie. La ieşirea din casă îl aştepta un tânăr, care s-a oferit să-l însoţească în drumul său. Acest tânăr a fost cel care l-a îndrumat pe acest drum şi l-a ajutat ca să-şi poată lua o soţie vrednică, credincioasă şi iubitoare. După ce a terminat călătoria, iar bătrânul Tobia a fost vindecat, îngerul şi-a dezvăluit propria identitate: “Eu sunt Rafael, unul dintre cei şapte îngeri care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt” (Tob 12,15).

Viaţa e un lung drum care trebuie să se termine la Dumnezeu.

Pentru ca să ajungem la el, în această lume plină de pericole, avem nevoie de ajutor, de protecţie, de sfaturi. Sfântul Arhanghel Rafael este în măsură să ne ajute ca să găsim vocaţia, calea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o şi pe care putem ajunge mai uşor la Dumnezeu. Aşa cum l-a ajutat şi l-a îndrumat pe tânărul Tobia ca să-şi găsească o parteneră de viaţă cu calităţi alese, aşa îi poate ajuta şi pe cei care se pregătesc pentru viaţa de căsătorie.’’ (Claudiu Bordeianu)

,,În iconografie, Sfântul Rafail este înfăţişat ţinându-l pe Tobie de mână şi îndrumându-l pe cale, în timp ce Tobie tine în mâna peştele cel pescuit în râul Tigru. Adesea, arhanghelul ţine în mână un vas medical din alabastru sau o cădelniţă, ca semn al tămăduirilor dăruite de Dumnezeu celor credincioşi.

,,Tainice Voievod al îngerescului Sobor, mai marele tămăduitorilor, călăuzitorul celor pribegi şi paznicul cununiilor, Sfinte Arhanghele Rafail, ca unuia ce întru mare cinste te afli, în rânduiala cetelor celor de sus, din prea puţinul vredniciei noastre, cu nădăjduitorul glas al credinţei celei dreptmăritoare, cântare de laudă îţi aducem ţie, zicând: Bucură-te, Rafaile, spaima lui Asmodeu, a toate vindecătorule!’’ (Teodor Danalache)

Sfântul Arhanghel Uriil

Este cel care pedepseşte, ca reprezentant al mâniei Lui Dumnezeu. În limba ebraică, ,,Uriil’’ înseamnă ,,Focul Lui Dumnezeu’’ sau ,,Lumina Lui Dumnezeu’’. În iconografie, Arhanghelul Uriil este reprezentat ţinând în mâna dreaptă o sabie întinsă contra persanilor şi în mâna stângă o limbă de foc. Sfântul Arhanghel Uriil îi ocroteşte pe creştini şi-i îndeamnă să ţină cont de avertizările despre cele ce vor veni. Să se pregătească rugându-se, postind, smerindu-se, făcând milostenie, pocăindu-se, curăţindu-şi sufletele de păcate prin mărturisire sinceră, căindu-se de relele făcute şi cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia!

Sfântul Arhanghel Salatiil – Îngeri Misionari 

Este cel care mijloceşte înaintea Lui Dumnezeu, rugându-se cu smerenie pentru oameni. El închipuie rugăciunea de cerere. În limba ebraică, ,,Salatiil’’ însemnează ,,Mijlocitorul către Dumnezeu’’. În iconografie, Arhanghelul Salatiil este reprezentat având chipul blând şi privirea plecată în jos, iar mâinile adunate în dreptul pieptului, în chip de rugăciune.

 ,,Sfinte Arhanghel Salatiil, Bunul Dumnezeu te-a înzestrat cu o Oştire de Îngeri Misionari şi de Intervenţii Rapide. Poţi ajuta ţara noastră sau tot Pământul în cazul unor pericole iminente. Pentru aceasta, recunoscători şi cu smerenie Îi cântăm Domnului: Aliluia!’’

Sfântul Arhanghel Iegudiil (Evgudiil)

Este cel care-L slăveşte pe Dumnezeu şi pe cei care îşi dau viaţa pentru El, în chip mucenicesc. El închipuie rugăciunea de slăvire. În limba ebraică, ,,Iegudiil’’ însemnează ,,Cel care îl preaslăveşte pe Dumnezeu’’. În iconografie, Arhanghelul Iegudiil este reprezentat ţinând o cunună de aur în mâna dreaptă, pentru încununarea celor care ies biruitori din lupta cu păcatul, şi un bici cu trei cozi în mâna stângă, pentru pedepsirea celor îndărătnici.

,,Sfinte Arhanghel Evgudiil, înţelept slujitor al Lui Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi cei care ne rugăm Ţie şi învaţă-ne, că în tot necazul, să ne luptăm cu ispitele, făcând în toate Voia Lui Dumnezeu, ca să fim salvaţi din chinurile veşnice şi să cântăm cu toţii: Aliluia!’’

Sfântul Arhanghel Varahiil

Este cel care aduce oamenilor darurile şi mângâierile Lui Dumnezeu. El închipuie dărnicia şi milostenia Lui Dumnezeu. În limba ebraică, ,,Varahiil’’ însemnează ,,Binecuvântarea Lui Dumnezeu’’. În iconografie, Arhanghelul Varahiil este reprezentat ţinând la piept un trandafir alb, ca semn al darului.

,,Sfinte Arhanghel Varahil ai fost învrednicit cu Darul Binecuvântării. Te rugăm dăruieşte-ne a ta Dumnezeiasca binecuvântare, ca văzând şi simţind vrăjmaşul, cel plin de pizmă împotriva făpturii Lui Dumnezeu, să dispară şi să nu se mai poată apropia de noi în vecii vecilor, ca să-I putem cânta din inima Lui Dumnezeu: Aliluia!’’

,,O, Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Puterile Cereşti aproape de Tronul Preasfintei Treimi, primiţi mulţumirile noastre, pentru tot ajutorul vostru şi al Oştirilor voastre Cereşti şi vă rugăm ajutaţi-ne să ieşim biruitori din lupta noastră continuă împotriva celui viclean şi rău. Alături de glasurile voastre îngereşti Îi cântăm şi noi Lui Dumnezeu: Aliluia!’’ (Teodor Danalache)

,,Viața noastră e plină de luminarea și frumusețea lor. Și tocmai de aceea trebuie să le fim recunoscător și cu umilință să ne rugăm lor mereu ca să se roage pentru noi să fie cu noi în bucuriile și încercările noastre ca să ne putem mântui.

Mântuirea e dialog, e comuniune, e întrajutorare, e împreună-locuire cu Dumnezeu și cu oamenii.

Ea e o continuă dărâmare a barierelor din noi și dintre noi, prin harul Lui Dumnezeu, pentru ca să trăim în libertatea slavei Lui Dumnezeu. Cine ne va da nouă aripi, ca ale porumbelului, ca să zburăm spre El și să ne odihnim? Cine ne va da aripi de curăție, de har, de lumină, ca să zburăm spre Tine, Doamne? Și cine poate să Îți slujească Ție după cuviință și după dreptate, Preacurată și  Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, când nici

Puterile cele de sus nu sunt vrednice de vederea slavei Tale? Și cu toate acestea, din mila Ta cea prea mare, ai venit și Te-ai întrupat și Te-ai făcut om ca noi, afară de păcat, căci ai vrut să ne sui pe noi mai presus de îngeri, prin umanitatea Ta și ai făcut din corul acelor Îngeri și din cel al oamenilor o singură oștire a Ta. Pentru aceasta Ție Îți mulțumim și pe Tine Te binecuvântăm Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru Cel Preabun și Preamilostiv, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!’’  (Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș)

De vom trăi în armonie, în iubire, în viaţă curată şi în rugăciune, vom imita pe îngeri şi vom deveni creştini adevăraţi, iar Sfinţii Arhangheli ne vor acoperi cu acoperământul aripilor lor cele îngereşti de tot răul şi primejdia.

Să rugăm, deci, pe sfinţii îngeri şi Arhangheli aşa cum spunea Părintele Cleopa, să ne fie ajutători în viaţă şi izbăvitori de duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui ceresc calzi rugători pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin!

Adierea caldă a aripilor îngerilor să-i acopere, să-i mângâie cu tainică bucurie şi să-i însufleţească în toate zilele, deschizându-le poarta Cerului, pe toţi părinţii şi fraţii noştri care poartă numele MIHAIL, MIHAI, GAVRIIL, GABRIEL, RAFAEL/ RAFAIL, SERAFIM, MIHAELA, GABRIELA, RAFAELA, ANGELA, SERAFIMA, etc.!

Cristina Toma

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here