Despre tulburările lumii de astăzi: Nevăzutul cârmuiește văzutul

0
138

Cerul este Mie scaun şi pământul reazim picioarelor Mele (Fapte 7, 49). Prin Cer se înţeleg cu precădere Minţile Cereşti, altfel spus Puterile îngereşti, mai ales cele mai înalte – Scaunele, Heruvimii şi Serafimii, Arhanghelii şi toate Puterile Cereşti.

Pe acestea Dumnezeu odihneşte și Se poartă, aşa cum au văzut prorocii Iezechiil şi Isaia.

Scaun al lui Dumnezeu se cheamă şi inima omului sau sufletul omului celui drept, în care Se sălăşluieşte Domnul, după cuvântul Scripturii: …la el vom veni, și locaş la dânsul vom face (In. 14, 23).

Au nu ştiţi că biserica lui Dumnezeu sunteți și Duhul Sfânt locuieşte întru voi? (I Cor. 3, 16).

Să fugim de tot păcatul şi să ne umplem de toată fapta bună.

Cine cârmuiește și împărățeşte în lumea văzută şi în cea nevăzută: principiul văzut, material, sau Cel nevăzut, duhovnicesc, personal, Cel bun sau cel rău?

Nevăzutul cârmuiește văzutul. Principiul nevăzut bun îndreptează spre bine omenirea şi îi ajută, iar cel rău năzuieşte către tot răul şi trage către rău şi pe acesta îl răspândeşte.

Principiul bun duce la toată fapta bună şi la viaţa veşnică; dimpotrivă, principiul rău trage pe om la toată minciuna şi tot păcatul, la lipsirea de tot harul lui Dumnezeu şi la moartea veşnică.

Acum să punem întrebarea următoare: cine cârmuieste lumea cea minunată, nemăsurat de mare, nemăsurat de binefăcătoare pentru toate făpturile? Nevăzutul, Atotputernicul şi Atotsfântul Făcător, Care a arătat și arată însuşirile și desăvârşirile Sale cele Dumnezeieşti în toate lucrurile Sale.

Cine cârmuiește lumea cea nevăzută, altfel spus oastea cea îngerească a îngerilor buni, care păzesc lumea de puterile vrăjmaşe?

Atotbunul, Nevăzutul, Atotputernicul Dumnezeu. De unde sunt însă puterile vrăjmaşe, rele, ce tind sau îi împing pe oameni la tulburare, răzvrătire, nesupunere, nimicire şi pierzare a unor întregi obşti, oraşe şi ţări?

De la puterea rea cea nevăzută a dracilor, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, pentru păcatele oamenilor. Dar cine cârmuieşte şi împărăţeşte peste fiecare dintre noi?

Fie Domnul, împăratul Făpturii, fie, cu îngăduinţa Lui, pentru păcatele noastre, diavolul, precum în Iuda vânzătorul.

Pe cine voim noi să lăsăm să împărăţească în noi înşine? Fireşte, pe Domnul Dumnezeu, Făcătorul nostru Cel atotbun şi mai presus de lume. Tatăl nostru… vie împărăţia Ta; fie voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ… nu ne duce pre noi întru ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean (v. Mt. 6, 9; 10; 13).

Numindu-l Atotţiitor pe Domnul, adu-ţi aminte că această însuşire a Lui te priveşte cât se poate de îndeaproape şi pe tine, priveşte sufletul şi trupul tău. În toată clipa şi în tot ceasul adu-ţi aminte de Cine sunt cârmuite şi prin Cine lucrează, viază şi sunt sănătoase toate organele cele dinăuntru şi dinafară ale trupului tău, toate simţurile tale: văzul, auzul, gustul, mirosul, pipăitul; toate încheieturile, inima, organele respiratorii, circulatorii şi digestive, toate părţile trupului tău.

Adu-ţi aminte cât de înţeleaptă este întocmirea cea dinăuntru şi dinafară a trupului tău, ce mecanism minunat este ea, mecanism alcătuit de Arhitectul Preaînţelept şi ţinut de El în bună rânduială și în lucrare, dacă nu ni-l stricăm noi înşine cu păcatele şi patimile noastre!

Deci, dă cuvenitul prinos de dragoste şi de recunoştinţă Făcătorului tău, Atotțiitorului și Domnului, Luminătorul tău, Hrănitorul tău, Păzitorul tău, Dătătorul suflării tale. O, cât de minunat și cu câtă bunătate ţine Domnul viaţa sufletelor noastre, cu ce legi minunate a îngrădit-o, cum dă El har luminător, miluitor, curăţitor al tuturor întinăciunilor sufletului celor ce din păcatele noastre vin, sfinţitor, întăritor, de pace făcător!

Ce Biserică a întocmit pentru noi, căzuţii în păcat şi moarte, bunătatea şi înţelepciunea Lui, ce loc de curăţire, ce spital duhovnicesc, ce Taine, ce minunat cuvânt evanghelic a dat spre călăuzire!

Iată ce atotţinere şi ce purtare de grijă minunată are pentru noi Dumnezeu, prin Carele viem şi de Care suntem păziţi și duşi în viața veşnică.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.