Dialoguri la Athos – Ce este smerenia?

0
137

inger

Răspunsul la această întrebare este mai presus de măsurile şi legile omeneşti. Smerenia nu este pur și simplu o virtute sau o bunătate, care să aparţină păsurilor şi izbânzilor omeneşti. Este un lucru şi un înţeles mai presus de fire, pe care numai luminarea şi strălucirea harului dumnezeiesc poate să o descrie.

Smerenia este icoana şi chipul însuşirilor dum­nezeieşti, în chip drept a fost numită de către cei care au ajuns la îndumnezeire „veşmânt dumnezeiesc” și “podoabă a dumnezeirii”. Ea este socotită a fi temelia „nemişcării” spre patimi, pecetea celui desă­vârşit, locul neschimbabilităţii şi multe altele, care aparţin dumnezeieştii atotdesăvârşiri.

Dintre cele prin care se manifestă măreţia dum­nezeiască nu lipseşte buna mireasmă a smereniei şi în chip drept s-a spus că „Dumnezeu celor smeriţi le dă har” (Iacov 4, 6). Zdrobirea firii omeneşti a ve­nit prin intrarea blestemului egoismului, a leprei înaltei cugetări, a bolii şi a morţii uneltite de diavol. Prin urmare, Dumnezeu cu dreptate „celor mândri le stă împotrivă”, iar unde Dumnezeu, Care ţine între­gul univers, stă împotrivă, cine ar putea să-i facă faţă?

În toate însuşirile dumnezeieşti atotţiitoare co­există şi împreună-merge chipul smerit, pecetluindu-se legea şi raţiunea nemişcării şi plinătăţii voii dumnezeieşti şi a atotmântuitoarei pronii. Dovada plinătăţii acestui chip dumnezeiesc este ceea ce El însuşi a descoperit, că este Dumnezeu „smerit cu inima”, şi nu numai pe dinafară. Dacă Dumnezeu însuşi mărturiseşte că este „smerit cu inima”, nu înseamnă aceasta că smerenia este caracterul fie­cărei persoane raţionale şi, prin urmare, nu este stră­ină de firea noastră, ci ipostasul şi locul vieţii?

Dacă falsificarea faptului de a gândi cineva în chip smerit a zdrobit şi a nimicit minunata şi preastrălucita frumuseţe şi demnitate îngerească, oare nu înseamnă aceasta că smerenia este caracter şi esenţă a firii, iar nu formă exterioară sau făţărnicie?

Aici se dezleagă problema atotcuprinzătoarei apostazii şi a căderii firii omeneşti. Orice cădere sau eşec are drept început şi rădăcină pierderea cuge­tării smerite. Interesul personal, vieţuirea dupa propria voie, mulţumirea de sine, independenţa, neas­cultarea, anarhismul şi altele asemenea ale egoismu­lui reprezintă răsturnarea cugetului smerit, în care se află locul lui Dumnezeu şi al voii dumnezeieşti.

Dacă Dumnezeu descoperă lumii că este în firea Sa smerit, nu rămâne nici un semn de întrebare de ce anume smerenia se impune pentru tămăduirea şi echilibrarea pervertirii universale. Toţi câţi, după părerea mea, îşi simt neputinţa şi eşecul să recurgă grabnic la smerita cugetare şi la făptuirea pentru redobândirea celor ce le-am pierdut şi să nu bată câmpii cu ideologii abstracte şi satanice, care nasc moartea.

Milioanele de atleţi ai martiriului sângeros şi nesângeros din istoria noastră bisericească s-au dis­tins prin smerenie, urmându-L pe preadulcele nos­tru Mântuitor. Cei ce voiesc să se întoarcă în cetatea cerească, al cărei Ziditor şi Creator este Dumnezeu, să îmbrăţişeze cu statornicie fericita smerită cuge­tare, care poate să-i transfigureze şi să-i arate moş­tenitori ai veşniciei.

Gheronda Iosif Vatopedinul – Dialoguri la Athos, Editura Doxologia, 2012