Dumnezeiesc, omenesc și diavolesc în ființa noastră

0
166

pray-650x433Într-una din cărţile sale cu titlul „De la părinţii deşertului la psihologii moderni”, Paul Evdokimov susţinea pe bună dreptate că numai Părinţii Bisericii şi-au putut face o idee mai clară despre om, datorită faptului că Părinţii luau în considerare realitatea integrală a persoanei umane, adică puterea dumnezeiască şi diavolească, pe lângă ce este omenesc în persoană, cu un cuvânt persoana aşa cum se prezintă ea pe cărările vieţii. Fără aceste realităţi de care psihologii moderni nu ţin seamă, persoana umană va fi mai puţin cunoscută sau chiar fals prezentată.

Datorită acestor realităţi ale dumnezeiescului şi diavolescului, despre care Noica spune că sunt în afară de noi, dar şi în noi, persoana umană rămâne totuşi o mare taină pentru noi toţi. De ce? Pentru că noi, ca oameni, cu slabele noastre puteri, nu putem pătrunde adâncul cel nepătruns al persoanei noastre.

Că aceste realităţi există în fiinţa noastră ne dăm seama nu numai din cărţi, ci mai ales din însăşi prezenţa lor în noi. Nu ne putem explica, noi care suntem biologic, aceiaşi, cum apar în noi gânduri şi simţăminte atât de diferenţiate şi uneori în aceeaşi zi, fără a admite aceste realităţi ale dumnezeiescului şi diavolescului în fiinţa noastră.

Noi, deşi ştim că omul e creat după chipul lui Dumnezeu, totuşi greu putem să ne cunoaştem pe noi şi pe semenii noştri, încât V. Loski a avut dreptate atunci când a susţinut că pe om nu-l cunoaşte nimeni aşa de bine ca Cel ce a zis : „Să facem om după chipul şi asemănarea noastră”. Toate părerile psihologilor şi ale medicilor sunt mai mult sau mai puţin străine de Adevăr, mărturisindu-şi neputinţa de a-l cunoaşte, în frunte cu doctorul Alexis Carel, care ajunge la concluzia că „omul este o fiinţă necunoscută”.

Poverile noastre, ca oameni, sunt foarte diferite în ceea ce priveşte pe Dumnezeu şi pe diavol. În privinţa lui Dumnezeu avem părerea că nu trebuie să îngăduie atâta nedreptate şi că ar trebui pedepsiţi pe loc cei ce greşesc. Îl vedem pe Dumnezeu prin prisma slăbiciunilor noastre omeneşti. Am dori să ne împlinească toate dorinţele noastre indiferent dacă sunt bune sau rele sau dacă ne sunt spre folos sau spre pagubă. În ceasuri grele, în încercări sau chiar în tragediile catastrofale ce se abat asupra noastră, devenim cârtitori contra lui Dumnezeu, neînţelegând că acestea pot fi nişte operaţii grele aplicate de Dumnezeu asupra noastră şi care în lumina pedagogiei divine ne pot fi folositoare.imagesCAK8QM6W

Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar asculta de fiecare dintre noi, dacă ne-ar împlini toate dorinţele noastre atât de nesăturate şi uneori atât de nesocotite.

Mântuitorul se cade a rămâne exemplul cel mai viu grăitor pentru noi şi pentru felul în care El a acţionat pe cărările vieţii. Când a trecut prin cele mai grele încercări, atunci când a zis: „Întristat este sufletul meu până la moarte”, nu a cârtit contra Tatălui Său Cel din ceruri, ci din contră a zis : „nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu”.

Deşi nu pătrundem şi nu putem pătrunde mintea lui Dumnezeu, totuşi niciodată nu trebuie să deznădăjduim, ci rămânem în credinţa că El, ca Părintele nostru Cel ceresc, nu vrea decât binele nostru vremelnic şi veşnic. Neînţelegerea noastră faţă de bunul nostru Dumnezeu provine şi de acolo că dorinţele noastre de cele mai multe ori se îndreaptă mai mult spre cele pământeşti decât spre cele cereşti, mai mult spre cele vremelnice decât spre cele veşnice.

Dumnezeu vrea binele nostru integral, trup şi suflet, vremelnic şi veşnic. Să rămânem încredinţaţi în purtarea Lui de grijă, cea înţeleaptă şi ocrotitoare.

Diavolul e tot aşa de greu de înţeles de către noi oamenii, mai ales că partea lui esenţială este înşelăciunea. Poate face din alb negru şi din negru alb, esenţialul să devină neesenţial şi nimicul să devină principal.

În ceea ce priveşte atitudinile faţă de diavol, nu putem fi deloc nepăsători. Caracteristica lui esenţială este aceea de amăgire, de vicleşug. Atitudinea lui amăgitoare apare de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi şi până la cele din urmă ale Apocalipsei şi fiecare recunoaştem lucrarea lui amăgitoare în viaţa noastră de toate zilele. Datorită acestui fapt se cere din partea noastră, a credincioşilor, o trezvie sufletească şi o stăruitoare priveghere. În cărţile Sfintei Scripturi este prezentat ”ca un leu răcnind pe cine să înghită”. Trezvia sufletească are rostul ca prin priveghere şi rugăciune să se dobândească „dreapta judecată”, întelepciunea de a deosebi duhurile. Sfinţii Părinţi socotesc această virtute ca o virtute de căpetenie în lupta noastră cu duhurile viclene.

scara credinteiNu puţini au fost aceia pe care i-a amăgit cu vicleşugurile sale, aşa cum sunt prezentate scenele de la mănăstirea Suceviţa în scara desăvârşirii. Unii cad la primele trepte, alţii mai târziu şi rari sunt cei care ajung până în braţele lui Dumnezeu.

Căderile în luptele cu un aşa expert nu trebuie să ne descurajeze sau sa ne deznădăjduiască. Ele pot fi un prilej de adâncă smerenie și aceasta este un mare câştig, o mare virtute Să ne încredem în puterea lui Dumnezeu şi niciodată să nu-l considerăm pe diavol mai puternic decât pe Dumnezeul nostru. Are şi diavolul o putere, dar nu peste puterea lui Dumnezeu.

Cine are credinţă tare în puterea lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de diavol.

Revenind la atitudinile noastre față de Dumnezeu, noi nu trebuie sa fim aceia care mereu, doar, să-i cerem ajutorul, ci să-I și mulţumim cu recunoştinţă pentru toate binefacerile ce le revarsă asupra noastră.

Mai întâi pentru că ne scapă de cel rău, apoi pentru că ne face părtaşi frumuseţilor dumnezeieşti, ne ocroteşte pe cărările vieţii. Trebuie să-i mulţumim şi atunci când ne trece prin diferite încercări ştiind că orice mustrare şi încercare este spre folosul nostru. A Lui fie slava în vecii vecilor, iar în pragul ieşirii noastre din lumea aceasta să zicem şi noi cu Sf. Ioan Gură de Aur, ”Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, Amin !

Sursa ”Îndrumări pentru îndreptarea și maturizarea duhovnicească a persoanei noastre” – Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei

[fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here