Dumnezeul-Om temelia Adevărului Ortodoxiei

0
288

Dumneyeu Toate adevărurile Ortodoxiei izvorăsc dintr-un singur adevăr şi se concentrează într-un singur adevăr, infinit şi veşnic. Adevărul este Dumnezeul-Om Hristos. Dacă observaţi orice adevăr al Ortodoxiei până la limita sa ultimă, veţi descoperi în mod inevitabil că miezul lui este Dumnezeul-Om Hristos. De fapt, toate adevărurile Ortodoxiei nu sunt nimic altceva decât felurite aspecte ale Unicului Adevăr -Dumnezeul-Om Hristos.

Ortodoxia este Ortodoxie datorită Dumnezeului-Om şi nu datorită altcuiva sau a orice altceva. De aici, un alt nume pentru Ortodoxie este Dumnezeu-omenitate. Intr-însul nu există nimic prin intermediul sau datorită omului, ci totul vine de la Dumnezeul-Om şi există prin Dumnezeul-Om. Aceasta înseamnă că omul observă şi descoperă adevărul fundamental, etern al vieţii şi al lumii doar cu ajutorul Dumnezeului-Om, în Dumnezeul-Om. Şi mai înseamnă altceva: omul află adevărul deplin despre om, despre scopul şi sensul existenţei sale doar prin Dumnezeul-Om. In afara Lui omul, se preschimbă într-o fantasmă, într-o sperietoare de ciori, într-un nonsens.

In loc de om dai de o drojdie de om, de fragmente de om, de resturi de om. Prin urmare, adevărata omenitate se află doar în Dumnezeul-Omenitate; şi nici o altă omenitate nu există sub cer.

De ce este Dumnezeul-Om adevărul fundamental al Ortodoxiei? Deoarece El a răspuns la toate întrebările care frământă şi chinuie duhul omului: problema vieţii şi a morţii, problema binelui şi a răului, Problema pământului şi a cerului, problema adevărului şi a minciunii, Problema dragostei şi a urii, problema dreptăţii şi a nedreptăţii.

Pe scurt: problema omului şi a lui Dumnezeu.

De ce este Dumnezeul-Om adevărul fundamental al Ortodoxiei? deoarece El a dovedit în modul cel mai limpede prin propria Sa viaţă pământească faptul că El este Adevărul veşnic personificat, umanizat şi întrupat, Dreptatea veşnică, Dragostea-Deplină, Bucuria-Deplină, Puterea-Deplină.

El a pogorât toate desăvârşirile dumnezeieşti din cer pe pământ. Şi nu numai că le-a pogorât, ci ni le-a şi predat, dăruindu-ne forţa plină de har de a le transpune în viaţa noastră, în cugetele noastre, în simţămintele noastre, în faptele noastre. Deci, chemarea noastră este de a le întrupa în noi înşine şi în lumea din jurul nostru.

Gândiţi-vă la cei mai buni dintre cei mai buni oameni din neamul omenesc. în ei toţi se află Dumnezeul-Om Carele este cel mai bun, cel mai important, cel veşnic.

Căci El este sfinţenia Sfinţilor, mucenicia Mucenicilor, dreptatea Drepţilor, apostolia Apostolilor, bunătatea Binelui suprem, mila Milostivilor, dragostea Celor ce iubesc.

De ce reprezintă Dumnezeul-Om fiecare aspect al Ortodoxiei? Deoarece El, ca Unul din Sfânta Treime, Fiul întrupat al lui Dumnezeu este Unic în calitate de Dumnezeu, Mângâietor, Apărător, Dascăl şi Mântuitor. Doar într-însul, în Atotmilostivul Domn Iisus, îl află omul cu adevărat, omul cel frământat de tragedii pământeşti, II află, deci, pe Dumnezeul Care poate cu adevărat să confere sens suferinţei, Mângâietorul Carele poate cu adevărat să ofere mângâiere în orice necaz şi durere, Apărătorul Carele ne poate apăra cu adevărat de orice rău, Mântuitorul Carele ne poate mântui cu adevărat de moarte şi păcat, Dascălul Carele poate cu adevărat să ne înveţe Adevărul şi Dreptatea veşnică.

Dumnezeul-Om este fiecare părticică a Ortodoxiei, căci El îl măreşte infinit pe om. El îl înalţă la Dumnezeu; El îl face dumnezeu prin har. Şi El a săvârşit aceasta fără a-l socoti pe om mai presus de Dumnezeu, ci 1-a umplut pe om cu toate dumnezeieştile desăvârşiri. Dumnezeul-Om 1-a slăvit pe om aşa cum Nimeni altul nu a făcut-o. El i-a dăruit viaţă veşnică, Adevăr veşnic, Dragoste veşnică, Dreptate veşnică, Bucurie veşnică, Bunătate veşnică. Omul a devenit măreţie dumnezeiască prin Dumnezeul-Om.

în  vreme  ce  Dumnezeul-Om  este  adevărul fundamental Ortodoxiei, adevărul fundamental al oricărei heterodoxii este or sau fragmente ale fiinţei sale – raţiunea, voinţa, simţurile, sufle trupul, îndemânarea.

Omul integral nu există în heterodoxie; omul integral este împărţit în atomi, în particule. Şi totul este spre slava măreţiei omului. Dar întocmai precum „arta de dragul artei” este un nonsens, tot astfel este un nonsens să spui „omul de dragul omului”. Calea duce spre un jalnic iad, acolo unde este supremul idol – şi nicăieri nu există un idol mai jalnic decât el.

Cel dintâi adevăr al Ortodoxiei este acela că omul nu există de dragul omului, ci pentru Dumnezeu, sau mai bine spus, pentru Dumnezeul-Om. Prin urmare, noi stăm cu Dumnezeul-Om în numele omului. Doar într-însul se află înţelegerea cu putinţă a fiinţei omului; doar în El este cu putinţă îndreptăţirea existenţei omului.

Toate tainele cerului şi ale pământului sunt adunate în acest adevăr, toate valorile tuturor lucrurilor pe care omul le poate contempla, toate bucuriile tuturor desăvârşirilor la care poate omul ajunge.

Indirect şi direct, Dumnezeul-Om este totul în Ortodoxie, şi aşa omul se află într-însul, dar în heterodoxie există doar omul.

În chiar esenţa sa, Ortodoxia nu este nimic altceva decât Personalitatea Dumnezeului-Om Hristos perpetuată de-a lungul tuturor veacurilor, perpetuată în cadrul Bisericii. Ortodoxia îşi are propria sa pecete şi semn prin care ea se delimitează şi se distinge. Ea este persoana strălucitoare a Dumnezeului-Om Hristos.

Tot ceea ce nu cuprinde acea Persoană nu este ortodox. Tot ceea ce nu are Dreptatea, Adevărul, Dragostea, şi Veşnicia Dumnezeului-Om nu este ortodox. Tot ce doreşte să împlinească Evanghelia Dumnezeului-Om în această lume cu metodele acestei lumi şi prin metodele împărăţiilor acestei lumi nu este ortodox, ci înseamnă înrobirea faţă de cea de-a treia ispitire a diavolului.

A fi ortodox înseamnă să-L ai pe Dumnezeul-Om pururea în sufletul tău, să vieţuieşti într-însul, să cugeţi într-însul, să simţi intrusul, să lucrezi într-însul.

Cu alte cuvinte, a fi ortodox înseamnă să fii purtător de Hristos şi purtător de Duh Sfânt. Omul ajunge aici atunci când, în trupul lui Hristos-Biserica, întreaga sa fiinţă este plină de Dumnezeul-Om Jistos din cap până în picioare. Din această pricină, omul ortodox este ascuns cu Hristos în Dumnezeu” (Col 3: 1-3).

 Dumnezeul-Om este axul central al tuturor lumilor, de la lumea atomului, la lumea heruvimilor. Orice fiinţă care se rupe de această axă, se cufundă în groapă, în chinuri, în agonie. Lucifer s-a rupt şi a devenit satana; îngerii s-au rupt şi au devenit diavoli; omul s-a rupt în cea mai mare parte şi a devenit neom („non-om”).

Orice este creat şi care se rupe de ea se cufundă în haos şi durere. Iar atunci când oamenii, ca grup, îl neagă pe Dumnezeul-Om, istoria lor se preface într-o călătorie prin iad şi ororile lui.

Dumnezeul-Om nu este doar adevărul fundamental al Ortodoxiei, ci forţa şi atotputernicia Ortodoxiei, de asemenea, căci doar El mântuieşte omul de moarte, păcat şi de diavolul.

Nici un om, nici măcar omenirea în întregul ei nu a putut vreodată, poate sau va putea să săvârşească acest lucru. Rezultatul luptei omului cu moartea, păcatul şi cu diavolul este întotdeauna înfrângere dacă ea nu este condusă de către Dumnezeul-Om. Doar prin Dumnezeul-Om Hristos poate să biruiască moartea, păcatul şi diavolul.

Deci, scopul omului este acesta: să se umple pe sine cu Dumnezeul-Om, cu cadrul trupului Său-Biserica Ortodoxă; să fie transfigurat într-însul prin fapte pline de har; să devină atotputernic. Chiar dacă el umblă cu rugăciune prin muşuroiul de furnici întunecat şi pământesc din trupul său, în sufletul său el vieţuieşte Sus, acolo unde Hristos stă de-a dreapta lui Dumnezeu, căci viaţa sa este pururea întinsă între pământ şi cer prin rugăciuni, ca un curcubeu care uneşte vârful cerului cu adâncurile pământului.

A deveni nemuritor într-însul cu puterea Sfântului Duh, a deveni Dumnezeu, a deveni Dumnezeul-Om – acesta este scopul, adevăratul ţel al neamului omenesc. Este şi bucurie, unica bucurie din această lume de o nemărginită tristeţe şi de o amărăciune otrăvitoare.

De fapt, lupta pentru Dumnezeul-Om este lupta pentru om Nu umaniştii, ci oamenii credinţei ortodoxe şi viaţa Dumnezeului-Om lupta pentru adevăratul om, omul după chipul lui Dumnezeu şi chipul lui Hristos.

 Ortodoxia este Ortodoxie doar prin Dumnezeul-Om. Iar noi, ortodocşii, prin faptul că II mărturisim pe Dumnezeul-Om, mărturisim indirect chipul lui Hristos din om, originea divină * omului, înălţarea dumnezeiască a omului, şi tot astfel şi valoarea ş1 sfinţenia dumnezeiască a personalităţii umane.

Lupta pentru credinţă, Episcop Nicolae Velimirovici, Arhim. Justin Popovici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here