Iadul

0
255

iadulIadul e aşezat înlăuntrul pământului. Dumnezeu,  pronunţând hotărârea cu privire la Adam, când acesta a fost izgonit din rai, enumeră întâi pedepsele pământeşti pentru călcătorul poruncii edenice; apoi a făcut cunoscut că Adam va fi supus acestor pedepse până ce se va întoarce în pământul de unde a fost luat. Pământ eşti i-a spus Domnul şi în pământ te vei întoarce. Aici nu e spus că se va duce în pământ doar cu trupul: sentinţa rostită pentru cel ce a îndrăznit să se răscoale împotriva lui Dumnezeu este mai înspăimântătoare decât s-ar părea la o privire superficială. Drepţii Vechiului Testament, cum se vede lămurit din Sfânta Scriptură, recunoşteau în mod constant adâncurile pământului ca lăcaş al iadului. Voi pogorî la fiul meu, tânguindu-mă, în iad spunea patriarhul Iacov, când i-au adus ştirea mincinoasă despre moartea fiului său iubit, Iosif.

Lasă-mă să adorm puţin, îl imploră pe Dumnezeu dreptul, mult suferindul Iov, din mijlocul încercărilor ce-1 înconjoară, înainte de a pogorî în pământul întunecat şi mohorât de unde nu mă voi mai întoarce, în pământul întunericului veşnic unde nu este lumină si nu se zăreşte viaţă omenească. Inspiratul de Dumnezeu legiuitor al izraelitenilor, Moise, vestind poporului mânia lui Dumnezeu asupra lui Core şi a complicilor săi, a zis: De vor muri aceştia de moartea tuturor oamenilor si de vor fi cercetaţi cu cercetarea cu care sunt cercetaţi toţi oamenii, atunci nu Domnul m-a trimis pe mine. Dar Domnul va arăta cu învederare, şi pământul îşi va deschide gura sa şi-i va înghiţi pe ei şi casa lor şi corturile lor şi toate câte sunt ale lor şi vor pogorî de vii în iad… Nici nu a apucat să-şi termine aceste cuvinte, continuă să istorisească Scriptura, că s-a desfăcut pământul sub picioarele lor… şi au pogorât de vii în iad. Prorocul David cânta Domnului: mare este mila Ta asupra mea şi mi-ai izbăvit sufletul meu de iadul cel mai din adânc. Când sufletul sfântului prooroc Sa-muil a fost chemat de o vrăjitoare, la rugămintea împăratului izraelit Saul pentru consfătuire asupra acelei bătălii cu duşmanii, vrăjitoarea, văzând acest suflet a zis: am văzut un bărbat bătrân, ieşind din pământ şi îmbrăcat cu veşminte lungi: şi a înţeles Saul că acesta e Samuil. Proorocul Isaia spune satanei: în iad vei intra, şi la temeliile pămâtului54. La fel vorbeşte despre îngerul căzut, în numele lui Dumnezeu, proorocul Ieze-chiel: l-a m pogorât în iad cu cei ce pogoară în prăpastie… în pământul cel mai îndepărtat… pogoară cu pomii desfătării în adâncimea pământului. Proorocul l-a numit pe îngerul căzut Faraon şi l-a asemuit pomului desfătării; pe ceilalţi îngeri, atraşi de căpetenia îngerilor căzuţi în pierzanie i-a asemuit de asemenea copacilor desfătării, după starea lor până la cădere. În acelaşi loc situează iadul şi Sfânta Scriptură a Noului Testament. Vestind despre pogorârea Sa în iad cu sufletul şi cu dumnezeirea nedespărţită de El, Dumnezeul înome-nit a spus: va fi Fiul omului în inima pământului trei zile şi trei nopţi. Explicând cuvintele Mântuitorului fericitul Teofilact al Bulgariei spune că Domnul a împlinit această profeţie a Sa „coborând în adâncul pământului pâna la iad”. Domnul, după cuvintele sfântului apostol Pavel a pogorât în cele mai îndepărate tă-râmuri ale pământului (conform traducerii ruseşti: în cele mai adânci locuri ale pământului) iar după cuvintele apostolului Petru: la cei din temniţa duhurilor pogorând, a propovăduit. „Sufletul îndumnezeit al lui tos, zice sfântul Ioan Damaschinul, pogoară în iad pentru ca, tot aşa cum celor de pe pământ le-a răsărit soarele adevărului, tot aşa şi pentru cei ce şed sub pământ, în întuneric şi în tinda morţii să răsară lumina”. În cea de a XIV-a învăţătură către cei chemaţi, a Sfântului Chirii al Ierusalimului, citim: „Domnul nostru Iisus Hristos a spus în Evanghelie: Aşa cum a fost Iona în pântecul leviatanului trei zile şi trei nopţi: aşa va fi şi Fiul omului în inima pământului trei zile şi trei nopţi”. „Cercetând zicerea despre Iona, găsim în ea o lucrare foarte asemănătoare lucrării lui Iisus. Iisus a fost trimis să propovăduiască pocăinţa: şi Iona a fost trimis. Dar el a fugit neştiind viitorul: Iisus însă a venit de bunăvoie la propovedania mântuitoare… Iona a fost vârât în pântecul leviatanului: Iisus a pogorât de bunăvoie acolo unde este leviatanul cugetător, pentru ca moartea să verse pe cei înghiţiţi de ea, după cuvântul Scripturii: îi voi izbăvi din mâna iadului şi îi voi răscumpăra de la moarte. Iona se ruga în pântecul leviatanului, zicând: am răcnit în amărăciunea mea si răcnetul meu este din pântecul iadului. Acestea le zicea încă pe când se găsea în leviatan. Dar găsindu-se în leviatan spunea despre sine că se găseşte în iad, pentru că el era prefigurarea lui Hristos care avea să pogoare în iad. Puţin mai departe, foarte limpede, proorocind, el a spus în numele lui Hristos: A pogorât capul meu în crăpăturile munţilor. Dacă se găsea în pântecul leviatanului: ce fel de munţi sunt acolo? Ştiu asta, răspunde el; dar eu slujesc de icoană Aceluia care va fi aşezat în mormântul săpat în piatră. Găsindu-se în mare, Iona zice: Am pogorât în pământ, pentru că purta icoana lui Hristos Care a pogorât în pământ”.

Într-un chip asemănător Sfântul Epifanie al Ciprului arată cu toată limpezimea şi concreteţea că locul situării iadului este în măruntaiele pământului, descriind în cuvântul său din Sâmbăta Mare mântuirea oamenilor de către Dumnezeul înomenit. Facem loc aici acestui cuvânt cu câteva omisiuni: „De ce s-a înscăunat o asemenea tăcere pe pământ ? Ce înseamnă această linişte şi tăcere adâncă ? Tăcerea adâncă: împăratul s-a cufundat în somn. Pământul s-a înfricoşat si a tăcut: pentru că Dumnezeul în trup a adormit iar iadul s-a îngrozit. Dumnezeu a adormit pentru scurtă vreme şi i-a înviat pe adormiţii din vechimi, pe adormiţii de la

Adam. Azi s-a arătat mântuirea celor de pe pământ şi celor ce se află din veac sub pământ. Porţile iadului se deschid şi voi, adormiţii din veac vă bucuraţi. Voi cei ce şedeţi în întuneric şi în tinda morţii primiţi marea lumină: cu robii Domn, cu morţii Viaţă, cu cei ce se găsesc în întuneric Lumină neînserată, cu prizonierii Slobozitor, cu cei din adâncurile pământului Cel mai presus de ceruri. Hristos este printre morţi: să pogo-râm acolo cu El ca să cunoaştem tainele acestui tărâm, să cunoaştem taina lui Dumnezeu sub pământ şi să pricepem minunile Domnului; să învăţăm ce fel de propovedanie binevesteşte Domnul celor aflaţi în iad şi cu câtă putere porunceşte celor legaţi: ieşiţi şi ridicaţi-vă voi cei ce zăceţi. Şi ţie îţi poruncesc Adame: deş-teaptă-te adormitule. Eu nu pentru aceasta te-am făcut ca să rămâi legat în iad: învie din morţi. Eu sunt viaţa oamenilor şi învierea. Pentru tine Dumnezeul tău a fost fiul tău. Pentru tine, eu, Domnul tău, am luat chip de rob. Pentru tine Cel ce e mai presus de ceruri a venit pe pământ şi a pogorât sub pământ. Deşteaptă-te şi ieşi de aici. Deşteptaţi-vă, ieşiţi de aici: din întunericul veşnic în veşnica lumină, de la suferinţă la bucurie. Deşteptaţi-vă, plecaţi de aici: din robie la libertate, din temniţă în Ierusalimul de sus, din obezi către Dumnezeu, de sub pământ în cer”.

Cuvânt despre moarte, Ignatie Briancianinov

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here