Patimile sunt asemenea hameiului şi altor plante agăţătoare

0
223

fecioria 2Vedem cu toţii, că dumnezeieştii Părinţi ai Bisericii lui Hristos – prin lumina cea dumnezeiască a minţii lor – ştiu bine că patimile sunt asemenea hameiului şi altor plante agăţătoare, care se prind şi se împletesc de orice întâlnesc în cale. Pentru aceasta, voind ei a păzi comoara cea scumpă a fecioriei de blestemata mândrie şi slavă deşartă care are obiceiul de a se amesteca în toată fapta bună şi mai ales la cele mai înalte virtuţi, au pus sub cele mai grele pedepse pe acele fecioare sau feciorelnici care, din lipsa smereniei şi a cunoaşterii păcatelor lor, ar cuteza să defaime pe cei căsătoriţi după legea Bisericii lui Hristos. De aceea, cu hotărâre sinodală au stabilit: “Dacă cineva are feciorie sau s-ar înfrâna, abţinându-se de la căsătorie din scârbă şi nu pentru binele şi sfinţenia fecioriei, să fie anatema” (Gangra, can. 9). Şi iarăşi: “Dacă cineva dintre cei ce trăiesc în feciorie pentru Domnul, ar dispreţui cu mândrie pe cei căsătoriţi, să fie anatema” (Gangra, can. 10). Dumnezeiescul Părinte Ioan Gură de Aur, arătând primejdia acestui lucru, zice: “Osândeşti căsătoria? Tocmai de aceasta nu vei dobândi plata necăsătoriei, ci pedeapsă şi osândă” (Cuvânt despre feciorie, cap. 8, p. 115).
Sfântul Grigorie de Nyssa, arătând că adevărata lucrare în privinţa fecioriei o are cel care se sileşte să ducă jugul fecioriei prin trăirea în smerenie, iar nu prin lauda sau trâmbiţarea de sine, spune următoarele: “Curăţia este mai mult de laudă când o trăim, decât când o vorbim”. Apoi, arătând că mai întâi se cere de la noi nepătimirea sufletului, zice: “Nepătimirea sufletului trebuie să premeargă curăţiei trupului” (cap. 5, p. 18). Aducând apoi ca pildă pe cei ce au trăit în adevărată şi desăvârşită feciorie pe acest pământ, zice: “Sfântul Ilie şi Sfântul Ioan Botezătorul – cel ce a venit după Ilie în duhul şi puterea lui Ilie, şi care era cel mai mare om dintre cei născuţi de femeie – au strălucit mai mult decât alţi prooroci prin feciorie” (cap. 6, p. 19). Arătând câtă deosebire are fecioria de viaţa cea lumească, zice: “Dacă vrei să cercetezi bine deosebirea dintre viaţa din lume şi cea în feciorie, vei afla că este tot atât de mare ca cea dintre cer şi pământ” (cap. 3). Apoi adaugă: “Ilie şi Ioan sunt vestiţi fiindcă şi-au îndreptat spre Domnul dorul curat, neamestecat cu nici un fel de patimă omenească, nefiind tulburaţi nici de dragostea de soţii, nici de vreun alt gând materialnic” (cap. 6, p. 20). Socotind apoi că, încă din Legea veche, Măria, sora lui Moise, a strălucit cu fecioria şi că a fost mai înainte o închipuire despre Maica Domnului, zice: “Sora lui Moise, Măria, a fost începătoarea fecioriei în Legea veche şi cea care mai înainte şi umbros a închipuit pe Măria, Născătoarea de Dumnezeu” (cap. 9).
Aşadar, părinţilor şi fraţilor, în cele spuse până aici, am adus câteva mărturii mai temeinice de la Sfinţii Părinţi despre cinstea şi slava fecioriei. Dar este nevoie să ştim şi să înţelegem că o comoară, cu cât este mai scumpă, cu atât mai mult are nevoie de pază. Trebuie să înţelegem că nimic nu ne foloseşte fecioria trupului, dacă nu o vom avea şi pe cea a sufletului şi a minţii. Ştim că nici dracii nu se însoară, nici nu se mărită. Dar pentru aceasta, nu-i putem numi pe ei curaţi pentru răutatea care este în ei. Dar care este răul din draci? Dumnezeiescul Părinte Dionisie Areoragitul spune despre acest lucru astfel: “Răul din draci este acesta: mânie dobitocească, poftă fară de minte şi nălucire pripită” {Despre dumnezeieştile nume, cap. 4). Nălucirea obraznică – sau, cum i se mai zice în alte traduceri, “închipuire pripită” – o au din mândrie, prin care au şi căzut din cer (Isaia 14, 13-14). Iar mândria atât pe îngeri, cât şi pe oameni îi face necuraţi, după cele scrise: Necurat este înaintea Domnului tot cel înalt cu inima (Proverbe 16, 6).
Deci, iată, părinţilor şi fraţilor, că nu numai curvia spurcă pe om, ci şi patimile noastre cele sufleteşti şi nevăzute.

Urcuş spre înviere, Arhimandrit Cleopa Ilie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here