Prin natura slujirii sale, slujitorul bisericesc poate provoca cu uşurinţă nemulţumiri şi judecăţi

0
62

clericApostolul Pa vel ne spune în prima Epistolă cătr Tesaloniceni: „Şi vă rugăm pe voi fraţilor, să cinstiţi p cei ce se ostenesc întru voi, şi pe mai marii voştri întn Domnul, şi pe cei ce vă învaţă pe voi. Şi să-i aveţi pe dânşi de prisosit întru dragoste, pentru lucrul lor: Pace să avei întru voi” (I Tes. 5,12-13).

Pe întâistătător multe pricini îl silesc să fie lipsit de curaj. întocmai cum se întâmplă cu medicii, care sunt nevoiţi să-i amărască foarte mult pe bolnavi, prin mâncarea şi medicamentele prescrise, care nu sunt atât plăcute, cât de neapărată trebuinţă. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul părinţilor sau, într-o măsură încă şi mai mare, al dascălilor, care par o povară pentru copiii sau elevii aflaţi în grija lor. Medicul, deşi este urât de bolnav, are de  partea sa rudele şi prietenii sau deseori chiar pe bolnavul însuşi. Tatăl, în chip firesc, dar şi potrivit legilor statului, poate face uz cu mare uşurinţă de autoritatea sa asupra copilului; şi chiar dacă ajunge să-l pedepsească şi să-l muster fără ca acesta să merite, nimeni nu-l va împiedica să o facă, însă nici el însuşi nu-şi va mai putea privi după aceea copilul în ochi. În cazul preotului, dificultatea este şi mai mare. In primul rând, trebuie să-şi exercite autoritatea asupra unor oameni care s-o dorească şi să-i fie recunoscători pentru acest lucru, iar aceasta nu se poate  realiza degrabă. Cel ţinut sub pază şi mustrat, oricine ar fi, dacă nu nutreşte un sentiment de recunoştinţă, cu greu va tolera acest lucru. La fel va fi şi cu cel povăţuit sau îndrumat.

Dacă preotul îi va îndemna pe unii, aşadar, să împrumute bani celor care au nevoie, le va deveni neplăcut şi stânjenitor. Dacă le spune: tăiaţi mânia, stingeţi furia, puneţi capăt dorinţelor nebuneşti, îngrădiţi plăcerile, toate acestea vor părea grele, nu doar puţin stânjenitoare. Iar dacă îl va pedepsi pe cel nepăsător sau îl va alunga din biserică sau nu-I va mai îngădui să ia parte la rugăciunea comună, se va supăra, nu pentru că s-a lipsit de toate acestea, ci pentru ruşinea din fata lumii. Iar aici avem de a face cu o amplificare a bolii, de vreme ce atunci când ni se interzice participarea la cele duhovniceşti ne amărăşte nu interdicţia în sine, ci ruşinea resimţită în fata celor

Care ne văd. Nu ne temem şi nu ne înfricoşăm de faptul în sine. De aceea şi apostolul Pavel vorbeşte  mereu de unii ca aceştia iar Hristos, la rândul Său, a trebuit să spună: „Pre scaunul lui Moise au şezuţi cărturarii şi fariseii Deci toate câte vor zice vouă să păziţi, păziţi şi faceţi, iar după lucrurile lor nu faceţi” (Mat. 23, 2-3). Şi iarăşi, când 1-a vindecat pe lepros, a spus:! „Vezi, nimănui să nu spui; ci mergi de te arată pe sineţil preotului; şi du darul care a poruncit Moise întru mărturiei lor” (Mat. 8, 4). Ca să nu spui „îl faceţi pe el fiu Gheenei îndoit decât voi” (Mat. 23,15), a zis: „După lucrurile lor nu faceţi”. A exclus aşadar orice pretext de judecată venit din partea celui aflat sub călăuzire. 1 Apostolul Pavel, în epistola către Timotei, scrie:  „Preoţii cei ce îşi ţin bine dregătoria, de îndoită cinste să se învrednicească” (l Tim. 5,17), iar în Epistola către Evrei:  „Ascultaţi pe învăţătorii voştri şi vă supuneţi lor” (Evr. j 13, 17). Şi tot aici zice: „Şi vă rugăm pe voi, fraţilor,  să cinstiţi pe cei ce se ostenesc întru voi, şi pe mai marii voştri întru Domnul, şi pe cei ce vă sfătuiesc pe voi”. Şi pentru că a zis „Zidiţi-vă unul pe altul” (I Tes. 5,11-12), pentru a nu crede că i-a ridicat pe ei la rangul de învăţători, adaugă: fiţi atenţi, însă, că şi pe voi v-am lăsat să vă zidiţi unul pe altul, pentru că învăţătorul nu poate să-ţi spună totul. „Pre cei ce se ostenesc întru voi”, spune, „şi pe mai marii voştri întru Domnul, şi pe cei ce vă sfătuiesc pe voi”. Şi cum să nu fie ceva lipsit de minte, spune? Când ai de-a face cu un conducător lumesc, din cei rânduiţi de oameni, toate le faci, fiindu-i pentru toate recunoscător. Când întâistătătorul este pus în fruntea oamenilor de Dumnezeu, cum de nu îi eşti recunoscător? Şi cum de este în fruntea oamenilor, întrebi? Pentru că se roagă pentru tine, îţi oferă darul duhovnicesc prin botez, te cercetează, te sfătuieşte şi te îndeamnă, iar la miezul nopţii dacă îl chemi – vine, însă suferind ca nimeni altul vorbele tale urâte şi blasfemiile. Ce i-a trebuit aşa ceva? – prinzi să întrebi. Insă întrebarea este: Bine a făcut sau rău? Tu ai şi femeie, trăind în plăceri şi iubind viaţa de negustor, preotul însă este prins de această lucrare, pentru el nu există altă viaţă, îngrijindu-se de cele ale Bisericii.

„Să-i cinstiţi”, spune, „cu prisos de dragoste pentru lucrul lor, pace să aveţi întru voi” (I Tes. 5,13). Vezi cum ştie că exista la ei o reţinere în acest sens? Nu spune în chip simplu, să-i iubiţi, ci cu prisos, precum copiii pe părinţii lor. Căci prin ei v-aţi născut la viaţa cea veşnică, prin ei aţi dobândit împărăţia, prin mâinile lor se săvârşesc toate, prin ei vi se deschid porţile cerului.

Nimeni să nu se răzvrătească, nimeni să nu fie iubitor de vorbe împotrivitoare. Cel care-L iubeşte pe Hristos, îl iubeşte pe preot, oricine ar fi, fiindcă prin el a primit Taine înfricoşătoare. Spune-mi, dacă voieşti să vezi palate strălucitoare de mult aur şi de nestemate care le împodobesc din belşug şi l-ai aflat Pe acela care deţine cheile porţilor lor, urmând să răspundă neîntârziat rugăminţii’ tale, deschizându-ţi şi aducându-te înăuntru, nu-l vei prefera pe acesta înaintea tuturor? Nu l-ai iubi precum ochii din cap? Nu l-ai preţui? Acesta (preotul) ţi-a deschis cerul, şi nu-l iubeşti, şi nu ai grijă de el? Dacă ai femeie, nu-l iubeşti mai mult decât pe toţi pe cel care ţi-a peţit-o? Tot aşa, dacă iubeşti pe Hristos şi împărăţia cerurilor, cunoaşte prin cine ai dobândit-o. Pentru aceasta s-a spus: „Pace să aveţi între voi”.

De aceea, „feriţi-vă, fraţii mei din lume, de judecarea preoţilor: nu-i defăimaţi, nu-i treceţi cu vederea, căci astfel aprindeţi foc şi ardeţi, pentru că preoţii sunt mai presus şi decât împăraţii, şi decât îngerii. Mie, fraţii mei, aşa îmi spune conştiinţa mea să fac: de este să întâlnesc un preot şi un împărat, cuvenit mi se pare să-l aşez pe preot mai presus decât pe împărat. Iar dacă întâlnesc un preot şi un înger, voi saluta mai întâi pe preot decât pe înger, căci acesta, fraţii mei, este mai presus decât Sfânta Masă şi decât Sfântul Potir, pentru că Sfântul Potir este neînsufleţit, iar preotul în fiecare zi preface Preacuratele Taine în cinstitul Trup şi Sânge al Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Eu, fraţii mei, n-am a aduce nicio vină preoţilor, de vreme ce sunt preoţi şi II au pe Hristos Care îi va pedepsi; de greşesc, Hristos are toiag de fier pentru ei. Insă pentru cei ce voiesc sâ devină preoţi trebuie să spun acestea”.

„De aceea şi voi, creştinii mei, toţi împreună se cade să-i cinstiţi şi să-i respectaţi pe preoţi, şi să nu-i amărâţi, nici să-i împovăraţi cu obligaţii şi cu dări, să se roage lui Dumnezeu pentru sufletele voastre, pentru viaţa voastră, pentru lucrurile voastre şi pentru lucrul mâinilor voastre. Căci trebuie să aflaţi că un preot este mai mare decât un împărat, şi mai presus chiar decât un înger, ca cel ce este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni şi s-a învrednicit să săvârşească Sfintele Taine, şi mai cu seamă marea şi înfricoşata Taină a Sfintei Liturghii, la care îngerii privesc şi se înfricoşează. Pentru aceasta, pe cât vă stă în putinţă, cinstiţi-i şi să-i aveţi la evlavie. Şi, cu atât mai mult, să aveţi evlavie faţă de arhiereul vostru, căci el este rânduit de Dumnezeu aici pe pământ ca chip al lui Hristos, şi câte va lega vor rămâne legate, şi câte va dezlega vor rămâne dezlegate. Daţi-le acestora din toată inima cele cuvenite pe care le cer de la voi, pentru că şi ei au cheltuieli şi sunt atât de împovăraţi de cei din afară. Când vin la voi, primiţi-i cu bucurie, făcându-le parte de cinstea şi primirea cuvenită”.

Clerul azi, o privire din interior, tentaţii, impasuri, maladii şi remedii, părintele Filotheos Faros

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here