Să iubim Biserica noastră

0
126

În fiecare an, în Duminica Ortodoxiei sărbătorim triumful şi biruinţa Bisericii noastre Ortodoxe împotriva rătăcirii ereziilor, biruinţă asupra refuzului credinţei, dar şi a încercării de falsificare şi de denaturare a esen­ţei credinţei. Iconomahia (lupta împotriva cinstirii sfin­telor icoane – n.trad.) din vechime şi închinarea exage­rată înaintea icoanelor au fost încercări de falsificare a credinţei ortodoxe. Şi de-a lungul secolelor au apărut multe astfel de încercări. Biserica a biruit aceste încercări eretice şi a păstrat nefalsificată şi intactă credinţa reve­lată a lui Iisus Hristos.

Biserica noastră Ortodoxă nu este doar una dintre Bisericile creştine. Ea este prin excelenţă Biserica lui Hristos, este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică.

Este Biserica care constituie continuarea ne­întreruptă a Bisericii Apostolice. Ortodoxia noastră este Biserica ce se află în legătură directă cu izvoarele inepu­izabile şi făcătoare de viaţă ale adevărului pe care ni L-a descoperit Hristos Însuşi, Mântuitorul nostru cel întrupat.

Mergând cu gândul până la rădăcinile Bisericii noas­tre Ortodoxe şi aducându-ne aminte de itinerariul ei istoric ajungem la epoca Apostolilor Domnului şi îm­preună cu aceştia intrăm şi noi în foişorul unde a avut loc Pogorârea Sfântului Duh. Îngenunchem pe culmea Golgotei şi îl atingem pe întemeietorul şi Făcătorul Bi­sericii noastre, Domnul nostru Iisus Hristos.

Sfinţii Apostoli au avut experienţa adevărurilor în care credeau şi pe care le propovăduiau. Ei cu adevărat îl văzuseră pe Domnul, îl auziseră cu urechile lor, trăi­seră alături de El şi fuseseră, aşa cum spune Sfântul Evan­ghelist Luca, de la început văzători şi slujitori ai Cuvântului

Trăind şi noi azi în cadrul continuatoarei neîntre­rupte a Bisericii, Ortodoxia noastră, primim experienţa adevărurilor credinţei, trăim în Hristos, îl primim pe Acesta în viaţa liturgică a Bisericii noastre şi mai ales de fiecare dată când ne împărtăşim cu Trupul şi cu Sân­gele Lui.

Participând la viaţa Bisericii noastre simţim înlăun trul nostru prezenţa lui Hristos. Şi nu este exagerare dacă spunem că putem şi noi să repetăm, spunând împreună cu Sfinţii Apostoli: Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii noştri am văzut, ceea ce am privit şi ceea ce mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul Vieţii…

Biserica noastră Ortodoxă a păstrat neîntreruptă suc­cesiunea apostolică prin Tainele Preoţiei şi ale vredniciei arhiereşti şi a păzit continuarea ei prin Tradiţia Ortodoxă şi prin luptele Marilor Părinţi, ale marilor ei apărători şi prin lupta vie a Mucenicilor, de la Sfinţii Apostoli până astăzi.

Biserica noastră Ortodoxă a păstrat neatins şi în­treg adevărul credinţei revelate a lui Hristos, în pofida înfricoşătoarelor piedici pe care le-a întâlnit şi a lupte­lor şi atacurilor la care a fost supusă.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017