Sfântul Maslu şi vindecarea prin rugăciune

0
277

sf masluSfântul Maslu şi vindecarea prin rugăciune şi harul divin…

Prin Taina Sfântului Maslu se împărtăşeşte credinciosului bolnav în chip nevăzut harul tămăduirii sau uşurarea durerii trupeşti, al întăririi sufleteşti şi al iertării de păcate rămase după mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfinţit, însoţită de rugăciunile preoţilor.

Una dintre cauzele principale ale deprimării şi descurajării omului este boala.

Şi de multe ori nici boala, nici deprimarea nu pot fi învinse numai cu mijloace omeneşti. Bolnavul credincios e chinuit şi de conştiinţa că boala lui are cauza şi în unele păcate pe care nu le-a putut mărturisi, sau că eventual va muri fără iertarea acestor păcate. Şi cine nu trece în viaţa lui prin boală şi prin aceste deprimări şi îngrijorări, care-i măresc suferinţa trupească dar şi sufletească? Taina aceasta arată că Dumnezeu îşi manifestă mila Lui şi faţă de cei suferinzi care-şi pun nădejdea în El.

De aceea, în toate rugăciunile Maslului se apelează mai ales la mila lui Dumnezeu, iar Dumnezeu apare în această Taină lucrând ca Doctorul plin de milă. Taina aceasta poate fi socotită, prin excelenţă, Taină a trupului, sau Taina rânduită pentru însănătoşirea trupului. Prin ea se pune în relief valoarea pozitivă acordată de Dumnezeu trupului omenesc, ca Unul care Însuşi a luat trup şi îl ţine în veci, ne mântuieşte prin el, împărtăşindu-ne viaţa dumnezeiască.

Existenţa omului este nespus de complexă.

E imposibil de făcut o separaţie între trup şi suflet atâta timp cât omul trăieşte, deci între lucrarea harului asupra trupului şi asupra sufletului. Însăşi vindecarea trupului e simţită de bolnav ca un har dat lui ca persoană umană integrală. Trupul e plin de energiile sufletului; prin el lucrează sufletul; dar fără el, acum, sufletul nu poate lucra.

De aceea harul nu lucrează asupra trupului fără să lucreze şi asupra sufletului. Asupra sufletului lucrează, însă, întărindu-l şi curăţindu-l de păcate şi liniştindu-i prin aceasta conştiinţa, ceea ce are un efect întăritor şi asupra trupului, ca să-l facă un instrument al lucrării bune a sufletului şi ca să întărească şi sufletul. Toate acestea sunt adevăruri ce se desprind din conţinutul rugăciunilor de la Maslu.

În rugăciunile Tainei se cer împreună: tămăduirea trupului, iertarea de păcate şi curăţirea sufletului de păcate.

Sălăşluirea Duhului are mai ales scopul curăţirii de păcate şi al tămăduirii de patimi şi al ridicării la o viaţă de sfinţenie, de slujire curată a lui Dumnezeu. Întrucât păcatul este o boala a sufletului mai ales când s-a îndesit în patimi, şi ca atare e şi o cauză a bolii trupului, Maslul este socotit atât ca o tămăduire a trupului, cât şi a sufletului, şi Dumnezeu e numit “Doctorul sufletelor şi al trupurilor”. El e socotit necesar şi pentru vindecarea patimilor, întrucât, chiar dacă păcatele care au provenit din ele, sau le-au produs pe ele, au fost mărturisite, ele nu se pot tămădui aşa de uşor şi e imposibil ca să nu ţâşnească din ele fapte păcătoase aproape continuu.

Insistenţa cu care se cere, cu mult mai mult decât în vindecarea bolnavului de patimile sufleteşti odată cu tămăduirea trupului, ne dă să înţelegem că mai ales la aceste rădăcini ale păcatelor se referă toate rugăciunile din Taina Maslului, căci la această fază avansată a slăbiciunilor păcătoase ale omului, provenită din nesocotirea Tainei Pocăinţei şi a conlucrării sale cu harul Botezului şi al Mirungerii, se reduce de fapt starea de păcătoşenie.

Spovedania anterioară Maslului a adus bolnavului iertare de păcatele mărturisite, dar el n-a avut timp să topească, prin conlucrare cu harul redobândit, slăbiciunile păcătoase, hrănite printr-o obişnuinţă îndelungată cu păcatul, slăbiciuni care explică adeseori şi boala trupului.

Sau, poate, bolnavul n-a putut descrie în mod corespunzător aceste slăbiciuni, care se pierd adeseori în „ceaţa indefinitului“ (părintele Stăniloae). Pe lângă toate acestea, pe cât de imposibil este să se facă o separare între trup şi suflet, tot pe atât de imposibil este să se separe între omul total şi influenţa fenomenelor văzute şi a forţelor rele nevăzute asupra lui. Eliberarea de influenţele văzute se face şi prin întărirea simţurilor trupului cu Duh, a cărui introducere în ele se face prin ungerea lor cu untdelemnul sfinţit.

Prin aceasta simţurile sunt curăţite, sfinţite, întărite în ele însele împotriva ispitelor ce vin de la lucrurile din afara şi de la forţele rele nevăzute prin mijlocirea lor. Astfel, în rugăciunile Maslului în care se cer deodată tămăduirea trupului, iertarea de păcate şi vindecarea de patimi, eliberarea simţurilor de influenţele rele şi alungarea vrăjmaşului, toate acestea se cer pentru ca bolnavul, devenit sănătos trupeşte şi sufleteşte, să poată trăi o viaţă curată, închinată slujirii lui Dumnezeu.

Aceasta arată că Taina Maslului nu e pentru moarte, ci pentru viaţă.

Însuşi Hristos Cel jertfit Se sălăşluieşte prin semnul crucii în bolnav, dându-i puterea înfrânării de la păcate, a rezistenţei la orice egoism al pornirilor păcătoase; cu ea se va întări sufletul lui, pentru ca să biruiască boala din trup. Crucea e mijlocul prin care vine puterea din Trupul lui Hristos. Menţionăm că împotriva acţiunii forţelor nevăzute se cere şi ajutorul nevăzut al sfinţilor, al mucenicilor şi, mai ales al Maicii Domnului.

Mai este de adăugat că Maslul se face de obicei cu participarea mai multor credincioşi, care se roagă şi ei concomitent cu preoţii. Din această largă comuniune, din acest semn al dragostei pe care i-l dau mai mulţi semeni în starea lui de boală şi neputinţă, bolnavul prinde de asemenea putere de refacere trupească şi sufletească.

Sursa: deveghepatriei.wordpress.com

V-ar putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here