„Şi iarăşi va să vie cu slavă, să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit”

0
259

72535_predica_de_pe-munteVi se cere vigilenţă — şi vigilenţa este alertă, stare de veghe şi aşteptare. Vegherea asupra propriei persoane, asupra gândurilor, dorinţelor şi faptelor tale — aceasta este regula strictă a credinţei tale. Alerta ascute vederea spirituală, pentru ca aceasta să poată vedea şi distinge binele de rău şi să poată şti cine intră în inima şi în gândurile tale. Veghind, se poate respinge un duşman şi accepta un prieten. Aşteptarea întăreşte dragostea şi conştiinţa curată. Cui îi este adresată această aşteptare? Celui Iubit, Celui Preaiubit, Celui a cărui dragoste v-a adus pe voi în această lume şi a cărui dragoste vă va întâmpina în cealaltă lume. Şi iată, El a promis să revină. Sufletele oamenilor tremură în faţa acestei promisiuni ca dragostea ce tremură în aşteptarea iubitului.

Această aşteptare întăreşte dragostea şi conştiinţa curată. Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului (Mt. 25, 13). Acestea sunt cuvintele Sale, cuvinte ce vă previn. Să nu fiţi ca cele cinci fecioare neînţelepte, care în nebăgarea lor de seamă au fost luate prin surprindere şi alungate. El vine din nou – rămâneţi treji şi vegheaţi!

El a venit odată; va veni iarăşi. Prima oară a venit cu umilinţă. A doua oară va veni cu mărire. Prima oară venit ca Răscumpărător al lumii; a doua oară va veni ca Judecător al acesteia. Diferenţa dintre prima şi a Doua Venire a Sa este foarte mare. Când a venit prima oară, El a petrecut 33 de ani pe pământ. A Doua Venire a Sa va dura foarte puţin: Căci precum fulgerul iese de la răsărit si se arată până la apus, aşa va fi si venirea ‘Fiului Omului (Mt. 24, 27). Astfel, a Do-ua Venire a Domnului va fi neaşteptată şi la fel de bruscă precum fulgerul. Din această cauză El i-a prevenit pe toţi: Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul nostru (Mt. 24, 42). Prima oară El a venit ca un semănător şi a uşurat suferinţa. A doua oară El va veni ca un culegător iute. Şi după cum culegerea viei este o muncă scurtă în comparaţie cu multele munci ce sunt ce-rute, de la plantat până la strângerea recoltei, aşa va fi şi cea de-a Doua Venire a Sa în comparaţie cu prima – scurtă şi rapidă. Vai, cât de neaşteptată va fi ea!

De aceea vi se cere vigilenţă şi trezvie a sufletului, veghere şi aşteptare.

A Doua Venire a Domnului va fi plină de slavă, scăldată într-o lumină nemaivăzută. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului si vor plânge toate neamurile pământului si vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere si cu slavă multă (Mt. 24, 30). într-adevăr, venirea Sa va fi demnă de împăratul împăraţilor. înaintea Sa, în spatele Său şi în jurul Său vor trâmbiţa cete îngereşti. Sunet asurzitor va răsuna din trâmbiţele îngerilor şi foc şi pară va ieşi din ele. Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, si vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini (Mt. 24,31).

Aşa descrie Domnul a Doua Venire a Sa, iar Prorocul Său Daniel, pe care nici iudeii nu-l pot contrazice, o descrie astfel: Tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc arzător. Un râu de foc se vărsa si ieşea din el; mii de mii îl slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui! Judecătorul S-a aşezat şi cărţile au fost deschise (Dan. 7, 9-10).

Şi Sfântul Său Apostol o descrie astfel: Drept este înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc pe voi. Iar vouă, celor necăjiţi, să vă dea odihnă, şi nouă, la arătarea Domnului lisus din cer, cu îngerii puterii Sale în văpaie de foc, osândind pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru lisus. Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni să Se preamărească întru sfinţii Săi şi să fie privit cu uimire de către toţi cei ce au crezut (II Tes. 1,6-10).

Venirea Judecătorului va fi neaşteptată, cu putefre şi slavă. Şi Judecata Sa vafi aşa cum El însuşi a prezis-o şi a descris-o (Mt. 25,31 şi urm.). El va împărţi toţi oamenii, la dreapta şi la stânga Sa, aşa cum păstorul separă oile de capre. Celor din dreapta Sa Dreptul Judecător le va spune: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii!” Iar celor din stânga Sa le va spune: „Duceţi-vă de la

Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui!” Criteriul după care El va judeca va fi simplu şi clar. Ii va invita pe primii la viaţă veşnică şi la binecuvântare; „Căci, va zice El, flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” Atunci când drepţii II vor întreba când L-au văzut ei la nevoie şi L-au ajutat, Dreptul Judecător va răspunde: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut.”

Iar pe ceilalţi, care vor sta în stânga Sa, Dreptul Judecător îi va trimite la chinurile veşnice, în focul pregătit pentru diavol şi pentru îngerii săi. Atunci când aceştia îl vor întreba când L-au văzut vreodată căzut la nevoie, ca să-L ajute, Dreptul Judecător va răspunde: „Adevărat zic vouă: întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.”

Cercetaţi, aleşilor, şi vedeţi cum Domnul Hristos Se identifică pe Sine cu cei ce pătimesc în lume. El îi numeşte cu milostivire fraţii Săi mai mici. Aţi refuza vreodată să daţi pâine fraţilor lui Hristos? Să ştiţi dar că oricine refuză să le-o dea lor, refuză să o dea Lui. La Judecată acestea vor fi descoperite şi El va judeca cu dreptate.

Când se va sfârşi Judecata, va începe pentru cei drepţi o domnie nesfârşită şi veşnică. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor (cf.Mt. 13, 43). Toate celelalte împărăţii vor fi dărâmate şi orice stăpânire şi putere se vor risipi ca ceaţa în faţa soarelui; va rămâne doar împărăţia Sa, fară hotare sau teritorii învecinate. Chiar şi prorocul, pe care până şi iudeii îl recunosc, a prezis şi a văzut într-o viziune: Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată (Dan. 7, 14). Şi împărăţia Sa va fi mai durabilă decât însuşi cerul văzut şi pământul; căci scris este că cerul şi pământul vor trece, iar împărăţia Sa va rămâne (cf Mt, 24, 35; Mc. 4,31; Mc. 4,31).

Cu o astfel de răspândire de lumină, cu astfel de putere şi mărire va lua sfârşit drama divino-umană ce a început într-o peşteră rece din Bethleem. Astfel va creşte şi se va înălţa grăuntele de muştar (cf. Mt. 13, 31-32) şi se va transforma în pomul vieţii, care va cuprinde întreaga lume văzută şi nevăzută. De aceea lăsaţi sufletele voastre să se bucure, o, drepţilor, dacă în această viaţă pătimiţi ceva în numele lui lisus sau înduraţi umilire pentru Judecata Sa.

Fiecare zi de suferinţă, de necaz si de umilire vă va aduce veacuri şi veacuri de fericire, căci voi veţi fi răsplătiţi cu cetăţenia îngerească în împărăţia Sa. Cine se aseamănă lui lisus în suferinţă se va asemăna Lui si în slavă. Rănile şi lacrimile voastre, ascunse acum, vor fi luminate de un soare ce nu apune niciodată. înfrângerile voastre iluzorii pentru binele Sfintei Sale Evanghelii se vor transforma în victorie triumfătoare ce nu va fi vestită de oameni, ci de îngerii lui Dumnezeu prin răsunetul trâmbiţelor.

Mai bine este pentru cei nedrepţi să tremure şi să plângă acum decât la Judecată. Dar voi, purtătorilor de Hristos, bucuraţi-vă că Mesia al vostru este Judecătorul lumii, pentru că El va judeca cu dreptate. Aveţi grijă, căci acelaşi lisus,

-pe Care Irod a vrut să-L condamne la moarte încă din iesle;

-pe Care Iuda L-a trădat pentru 30 de arginţi;

-pe Care mai-marii iudeilor L-au bătut şi torturat;

 -pe Care Pilat L-a declarat nevinovat şi apoi L-a răstignit;

-Care a murit în agonie pe Golgota;

-Care a înviat cu slavă din mormânt a treia zi;

-Care S-a ridicat la ceruri după 40 de zile;

-şi sade de-a dreapta lui Dumne-zeu-Tatăl,

-acelaşi Iisus va veni cu putere şi cu slavă. El va veni ca Judecător suprem al lumii, să judece viii şi morţii. El va veni ca împărat nemuritor, pentru a deschide celor drepţi împărăţia nemuritoare. în acea împărăţie drepţii vor străluci ca soarele.

Aceasta este credinţa drepţilor, a celor blânzi şi smeriţi, care urmează neînfricaţi calea dreaptă. Această credinţă nu poate fi acceptată de cei a căror inimi urmează ochilor lor. Această credinţă este iubită de către cei ce cunosc măreţia lui Dumnezeu şi dreptatea veşniciei Sale. Pentru ei este o bucurie să mediteze la măreţia Dumnezeului nemuritor, învăluiţi fiind de duhoarea morţii din jurul lor. Şi este o bucurie pentru ei să păşească pe calea dreptăţii, înconjuraţi fiind de nedreptate. Sublimul dumnezeiescului îi atrage şi frumuseţea dreptăţii îi captivează.

Ei pălesc pe calea dreptăţii, dar nu se bazează doar pe faptele lor, ci şi pe îndurarea lui Dumnezeu. Cu cât sunt mai drepţi, cu atât mai înfricoşaţi aşteaptă judecata lui Hris-tos. Dar cei răi fac nedreptăţi, pentru că nu se tem de judecata lui Hristos.

 Binecuvântaţi sunt cei ce aşteaptă venirea Domnului, cu putere şi cu slavă, şi îi ajută pe fraţii mai mici ai lui Hristos ca şi cum L-ar ajuta pe Hristos însuşi!

Binecuvântaţi sunt cei ce caută spre Cel Iubit, spre Cel Preaiubit, cu trezvie, alertă, veghere şi aşteptare. Cu adevărat, ei îl vor aştepta şi-L vor întâmpina ca cele cinci fecioare înţelepte, iar El îi va conduce spre Rai, şi ei vor domni cu El pentru totdeauna.

Oare nu este aceasta credinţa voastră, o, purtătorilor de Hristos, şi credinţa celor mai drepţi strămoşi ai voştri? Aceasta să fie şi credinţa copiilor voştri din generaţie în generaţie! Aceasta este credinţa ortodoxă mântuitoare, care nu a fost niciodată ruşinată. Aceasta este credinţa poporului cu adevărat ales, a celor care poartă icoana lui Dumnezeu în ei. în Ziua Judecăţii lui Hristos ei vor fi numiţi „binecuvântaţi”.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Tâlcuirea Crezului

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here