Acasă Etichete Muntele Athos

Etichetă: Muntele Athos

Cugetări duhovniceşti: Cea mai importantă dintre virtuţi

Smerenia este cea mai importantă dintre virtuţi, ne învaţă Stareţul Efrem Filotheitul. După ce ai dobândit-o, vrăjmaşul nu te mai poate lovi. Ea se agoniseşte...

Cugetări duhovniceşti: Prihănirea de sine

Prihănirea de sine este o virtute necunoscută. Prihănirea de sine înseamnă că noi judecăm sinele nostru şi îl socotim pământ şi noroi. Aceasta zdrobeşte egoismul. Când...

Cugetări duhovniceşti: Harisma și smerenia

Sporirea în viaţa duhovnicească depinde de smerenia pe care am dobândit-o. Dumnezeu nu ne dă Harul Său dacă nu avem smerenie, căci dacă ne-ar da...

Cugetări duhovniceşti: Ce este pentru îngeri căderea

Cât de mare răutate este să păcătuiască cineva de moarte înaintea lui Dumnezeu! Această pedeapsă a demonilor a avut ca urmare pierderea harismelor celor mai...

Cugetări duhovniceşti: Căderea Luceafărului şi a îngerilor lui

Luceafărul s-a numit astfel din pricina strălucirii sale. Însă a devenit întunecat atunci când, împreună cu îngerii săi, a căzut de la Dumnezeu din...

Cugetări duhovniceşti: Crearea îngerilor

Îngerii sunt primele creaturi ale lui Dumnezeu. El i-a creat din nimic şi i-a făcut după chipul Său şi cu o fire netrupească. Proorocul David...

Cugetări duhovniceşti: Dumnezeu le-a făcut pe toate pentru mântuirea omului

Sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu a hotărât din nemărginita Sa bunătate, să existe şi alte fiinţe care să participe la...

Recomandare de lectură: “Cugetări duhovniceşti”, monahul Marcel Karakalinul

Pentru a vorbi cineva despre moarte şi viaţa veşnică, trebuie mai întâi să-şi cerceteze sufletul sau mai degrabă să intre în adâncul acestuia… Şi numai...

Dialoguri la Athos – Nu primiţi intervenţiile (amestecurile)

Iubirea cea adevărată şi neschimbătoare, care ne este poruncită de Dumnezeu, poate să fie pusă în lucrare şi să aducă roade. Toate cele din...

Dialoguri la Athos – „Creşteţi şi vă înmulţiţi”

Căsătoria cinstită este temeiul armoniei, al păcii, al fericirii după putinţă, însă cel mai important din­tre toate este temeiul creării oamenilor, cea mai înaltă demnitate...

Dialoguri la Athos – „Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre”

În căsătorie iubirea se impune şi pentru încă un motiv, să zicem mai bine datorită unei anumite particularităţi. Este vorba de firea femeii, care...

Dialoguri la Athos – „Iubiţi-vă unul pe celălalt”

Mijlocul unirii mai multora întru unul este dra­gostea, care şi aceasta, în calitate de taină, este aproape de negrăit. Iubirea este însuşi Dumnezeu. „Dumnezeu...

Dialoguri la Athos – Atenţie în privinţa alegerii pentru căsătorie

Aşa cum în viaţa noastră comunitară abia după încercare şi experienţă ne alegem ceea ce ne este de folos şi suntem atenţi să nu...

Dialoguri la Athos – Care este înţelesul tainei căsătoriei?

„Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică" (Efeseni 5,32). În această frază Apos­tolul Pavel pune în paralel relaţia dintre...

Dialoguri la Athos – Ce sunt „schimbările” în viaţa duhovnicească?

Vecin rău şi viclean, mai cu seamă pentru cei ne­întăriţi şi pentru cei ce încep să se nevoiască, sunt schimbările sau prefacerile firii. Ele...

Dialoguri la Athos – De ce oamenii virtuoşi sunt prigoniţi şi...

De ce oamenii virtuoşi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt prigoniţi şi în timp ce sunt prigoniţi se bucură? Ca nişte următori ai modelului originar,...

Dialoguri la Athos – Ce este milostenia şi cum se pune...

Cum să descriem vasul iubirii, unealta şi mijlocul prin care Dumnezeu Ziditorul comunică cu făptu­rile Sale? Cum să o descriem pe aceasta, care s-a...

Dialoguri la Athos – Ce este blândeţea şi care este „pământul”...

Blândeţea, în calitate de trăsătură distinctivă, este rodul lucrării Duhului Sfânt. Izvorul şi rădăcina ei este smerenia. Este şi aceasta o însuşire dumne­zeiască, de...

Dialoguri la Athos – Care sunt cele mai practice moduri de comportare...

Este cunoscut faptul că, potrivit legilor şi canoa­nelor firii, copiii seamănă cu părinţii lor. Aşa şi noi, fiind creştini, de vreme ce am primit...

Dialoguri la Athos – Ce este smerenia?

Răspunsul la această întrebare este mai presus de măsurile şi legile omeneşti. Smerenia nu este pur și simplu o virtute sau o bunătate, care...

Dialoguri la Athos – Ce este simplitatea cea „întru Hristos”?

Este foarte cu anevoie să vorbească cineva de­spre această virtute sau, mai bine zis, despre acest chip dumnezeiesc, despre care numai cei ce l-au...

Dialoguri la Athos – De ce uneori harul lui Dumnezeu bate la...

Iconomia cea iubitoare de oameni a lui Dumne­zeu, Care „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină" (1 Timotei...

Dialoguri la Athos – Care sunt însuşirile omului înţelept (priceput)?

Proprie omului înţelept (priceput) îi este slobo­zenia faţă de orice simţire iraţională şi de orice dis­poziţie şi mişcare pătimaşă. Din acestea se iveşte con­trolul...

Dialoguri la Athos – Cum se face cunoscută în om voia...

Prin căutarea ei stăruitoare şi prin negarea pro­priei noastre voi. Şi Domnul nostru a pus în lucrare Jertfirea de Sine prin ascultarea desăvârşită faţă...

Dialoguri la Athos – Ce este „neruşinarea cea de laudă”?

Neruşinarea cea de laudă nu se poate întâlni uşor. Numai în cazuri de mare luare aminte de sine și jertfire de sine. În aceste situaţii...

Dialoguri la Athos – Ce este rugăciunea minţii şi de ce...

Rugăciunea, chiar dacă este una în firea ei, se manifestă în diferite chipuri şi forme, aşa cum se vede în istoria mântuirii. Această atotvirtute...

Dialoguri la Athos – Ce este rugăciunea, care sunt elementele ei...

Rugăciunea este principalul mijloc care uneşte toate făpturile raţionale cu făcătorul lor - Dumne­zeu. Aceasta va fi şi după învierea cea de obşte per­manenta...

Dialoguri la Athos – Care este legătura dintre curaj şi credinţă?

Domnul nostru atrage atenţia că „toate sunt cu putinţă celui ce crede". Toţi cei ce au nevoie de curaj în lupta pe care o...

Dialoguri la Athos – Ce este credinţa?

Credinţa este legătura zidirii cu Dumnezeu Cre­atorul şi mijlocul legăturii acesteia cu atotmântuitoarea pronie. Prin mijlocirea credinţei Dumnezeu S-a descoperit în zidirea Sa şi...

Dialoguri la Athos – Ce este plânsul şi care este folosul lui...

Domnul, în predica Sa de pe munte, îi fericeşte Pe „cei ce plâng", după fericirea celor „săraci cu duhul", adică a celor smeriţi. Cel...

Dialoguri la Athos – De ce este necesară spovedania?

Spovedania este primul element al pocăinţei. În parabola fiului risipitor vedem marea ei însemnă­tate când citim: „Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i...

Dialoguri la Athos – Care sunt mijloacele practice care conduc și contribuie...

De vreme ce pocăinţa este îndreptarea greşe­lilor, care privesc fapte şi înţelesuri, primul lucru care se impune este îndepărtarea noastră de motivele şi cauzele care...

Dialoguri la Athos – Unde duce adevărata pocăinţă?

Harul cel iubitor de oameni al lui Dumnezeu, deși este unul, lucrează în felurite chipuri în cei cre­dincioşi. Celor începători pe calea pocăinţei, care nu şi-au...

Dialoguri la Athos – Ce este botezul şi de ce ne...

Botezul este identitatea mărturisirii credincio­şilor creştini, a celor ce se supun cu toată fiinţa lui Dumnezeu, a adevăraţilor cetăţeni ai împărăţiei cerurilor, a mădularelor...

Dialoguri la Athos – Ce este harul dumnezeiesc?

Ce este harul dumnezeiesc? Este cu putinţa a fi descris (cuprins) acesta? Ceea ce aparţine persoanei dumnezeieşti mai presus de fire nu poate niciodată să fie...

Dialoguri la Athos – Ce este nepătimirea?

Ce este nepătimirea? Poate cineva s-o dobândească pe aceasta, dacă voieşte? Nepătimirea este slobozenia de orice înrâurire pătimaşă şi este de două feluri, precum şi...

Dialoguri la Athos – Ce este akedia (negrija) şi cum poate fi înfruntată?

Trebuie să vă spun că numai simpla ei pomenire îmi provoacă un sentiment de teamă. Akedia! Arma cea mai înfricoşătoare împotriva trupului nostru săr­man...