Tot creştinismul în câteva cuvinte

0
145

crestinÎmbrăcaţi-vă, le scria sfântul Apostol colosenilor, în­tru milostivirile îndurărilor, întru bunătate, întru smerită cugetare, întru blândeţe, întru îndelungă răbdare; iertaţi, dacă are cineva ceva împotriva altuia; pacea lui Dumne­zeu să se sălăşluiască în inimile voastre; mulţumitori fa-ceţi-vă, iar mai presus de toate dobândiţi dragostea (Co­los. 3, 12-15). Apostolul arată aici simţămintele şi dispo­ziţiile proprii creştinilor, ca şi faptele potrivite acestora.

Cuvântul lui Hristos, adaugă el, să locuiască întru voi bogat (Colos. 3, 16). Cuvântul lui Hristos, adică învăţătura despre Domnul nostru Iisus Hristos: cum El, unul fiind din Sfânta Treime, a venit pe pământ ca să ne mântuiască pe noi, cei căzuţi, cum S-a întrupat, a învăţat, a făcut minuni, a pătimit, a murit, a înviat, S-a înălţat la cer şi L-a trimis pe Sfântul Mângâietor Duh asupra sfinţilor Apostoli, a înte­meiat şi a rânduit prin ei pe pământ Biserica Sa – pe scurt, cuvântul lui Hristos este toată învăţătura creştină.

Să locuiască întru voi bogat – asta înseamnă: să umple mintea voastră, simţurile voastre, voia voastră, toată exis­tenţa voastră.

In fine, sfântul Apostol ne îndeamnă: umpleţi-vă de Duhul, vorbind între voi în psalmi şi laude şi cântări du­hovniceşti, lăudând şi cântând în inimile voastre Domnu­lui (Efes. 5, 18-19). Psalmii şi laudele şi cântările duhov­niceşti înseamnă aici toată rânduiala slujbelor şi rugăciu­nilor bisericeşti: sfintele taine, slujbele de zi cu zi şi toate lucrările şi rugăciunile sfinţitoare care sunt săvârşite în Biserică de către preoţia cea legiuită.

Puneţi cap la cap toate acestea, şi va reieşi că sfântul Apostol Pavel vrea să vă spună: iată că v-aţi făcut creştini – deci, luaţi seama, ţineţi-vă cu tărie de învăţătura lui Hristos, altfel spus de mărturisirea sfintei credinţe, şi, în-tărindu-vă cu harul lui Dumnezeu, care este dăruit prin sfintele taine şi încălzit prin lucrările sfinţitoare şi prin ru­găciunile bisericeşti, mergeţi neabătut pe calea poruncilor lui Hristos, sub călăuzirea păstorilor şi învăţătorilor voştri legiuiţi.

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here